A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo sơ kết HK1 năm học 2020-2021

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Cam Phước Tây, ngày 15  tháng  01  năm 2021

     PHÒNG GD&ĐT CAM LÂM            

                   

                                   

    Số :  08/BC-TH.CPT 1

                            

 

BÁO CÁO

Sơ kết  công tác kiểm tra nội bộ trường học

Học kỳ I, năm học 2020-2021

        Kính gửi : Phòng Giáo dục – Đào tạo Cam Lâm

Thực hiện Kế hoạch số 401/KH-PGDĐT; ngày 22/10/2020 của phòng GD ĐT Cam Lâm về việc kiểm tra các trường học năm học 2020-2021;

Trường TH Cam Phước Tây 1 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn học kỳ 1 năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

I. Đặc điểm tình hình1+

            1. Thuận lợi

 

             Được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của PGD nên công tác kiểm tra nội bộ từng bước đi vào ổn định, hiệu quả.

             Tập thể CB-GV-NV nhiệt tình đoàn kết, có năng lực tiếp cận và vận dụng tích cực nội dung, các phương pháp đổi mới trong dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục, có tiềm năng lớn trong việc ứng dụng CNTT trong dạy học. Giáo viên có tinh thần hòa nhập, khắc phục khó khăn, nổ lực tiếp cận khoa học, công nghệ thông tin.

           

                              2.  Khó khăn

 

           

             Thực hiện chỉ tiêu chất lượng giáo dục chưa giữ vững, trang bị của học sinh về các thiết bị học tập chưa đồng bộ, trường có 02 điểm cách xa, điiểm trường Láng Chai đồng bào dân tộc không có nơi vui chơi nên thường xuyên vào trong trường vui chơi, nghịch phá hành lang, cây xanh nhà trường.

 

 

 

              II. Kết quả thực hiện công tác kiểm tra

1. Các nội dung 1,2,3,4,5,6 (mục III) theo Công văn số  628 /PGDĐT-TTr ngày 14/10/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học.

TT

Nội dung kiểm tra

Số lượng

kiểm tra

Tỷ lệ kiểm tra

Số

lần

kiểm

tra

Kết quả kiểm tra

01

Kiểm tra tình hình học sinh đầu năm về thiết bị học tập, sách giáo khoa, dụng cụ học tập, kiển tra tác phong học sinh, công tác vệ sinh trường, lớp học

01

100%

01

 HS chuẩn bị tốt các điều kiện học tập, còn hạn chế  vệ sinh quang lớp học.

02

Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp, trang trí lớp học, nền nếp học sinh

01

100% lớp học

01

Hoàn thành tốt

 

03

Kiểm tra phong trào đọc, gốc thư viện xanh

01

100%

01

Hoàn thành hiệu quả

04

Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh

01

100% lớp 1

01

Hoàn thành đúng kế hoạch trường

 

05

Kiểm tra chuyên đề chuyên môn

12

57,1%

07

Hoàn thành Tốt

06

Kiểm tra toàn diện GV,NV

9

42,8%

06

Hoàn thành Tốt

2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Phân loại

Số đơn

đã nhận

Không thuộc thẩm quyền giải quyết

Thuộc thẩm quyền giải quyết

Ghi chú

Đã

giải

quyết

Chưa

giải quyết

(*)

Khiếu nại

0

 

 

 

 

Tố cáo

0

 

 

 

 

Loại khác

0

 

 

 

 

Tổng cộng

0

 

 

 

 

(*) Lý do tồn động:   /

III. Đánh giá chung về kết quả công tác kiểm tra nội bộ của đơn vị

1/ Ưu điểm 

 

- Thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra.

- Qua đóng góp phụ huynh, nhà trường, giáo viên làm tốt hơn nhiệm vụ công tác, thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ giáo viên; góp phần chuyển hóa đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyển từ học tập sang làm theo, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức.

- Ban Giám Hiệu phát huy nhiệm vụ, chỉnh đốn khắc phục nhiệm vụ công tác đạt kết quả tốt, các bộ môn có kế hoạch tự chủ, định hướng đúng nhiệm vụ.

-Từng bước thay đổi phương pháp giáo dục, hạn chế tối đa các hình thức xâm phạm thân thể học sinh, làm tốt hơn công tác chủ nhiệm lớp, phụ huynh học sinh ủng hộ công tác tổ chức, quản lý nhà trường.

 

2/ Tồn tại 

 

 Việc thực hiện công tác chủ nhiệm lớp chưa gắn kết kịp thời với cha mẹ học sinh, việc trang trí lớp chưa mang tính kế thừa, công tác quản lý HS cần đi sâu xác gia đình, hoàn cảnh, tính trao đổi với phụ huynh cần gần gụi.

 

3/ Nguyên nhân

 

-  Giáo viên chưa chủ động giờ giảm tiết làm tốt công tác chủ nhiệm.

 - Chưa bám sát, nắm chắc đối tượng học sinh, còn thiếu quan tâm học sinh chậm phát triển về thẻ chất, khả năng học tập.

IV. Nhiệm vụ trọng tâm của công tác KTNB trong HKII

- Kiểm tra ý thức chấp hành Luật ATGT và trật tự ATGT, tinh thần tổ chức kỉ luật lao động công vụ VC.

- Kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua.

- Kiểm tra công tác nâng cao chất lượng, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, Kiểm tra công tác thành viên của  Hội đồng tự đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục.

V. Kiến nghị, đề xuất     /

 

    Nơi nhận :                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

   - Như trên;

   - Lưu: KTNB, VT.                                                                                

 

                                                                                                                (Đã ký )

 

                                                                                                       Tô Quốc Vượng

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan