A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo chính trị đại hội chi bô 2020

ĐẠI HỘI

CHI BỘ TH CAM PHƯỚC TÂY 1

NHIỆM KỲ 2020-2022

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Cam Phước Tây, ngày 29  tháng 02  năm 2020

 

 

   BÁO CÁO CHINH TRỊ

CỦA CHI ỦY CHI BỘ  TRƯỜNG TH CAM PHƯỚC TÂY 1, NHIỆM KỲ 2017-2020

TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TH CAM PHƯỚC TÂY 1

 NHIỆM KỲ 2020-2022   

-----

      Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân đang ra sức thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội, Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII; Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 diễn tra nhân kỉ niệm  thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 90 năm, kỉ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mừng đại thắng mùa xuân, giải phóng thắng lợi hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước lần thứ 45 năm .

 

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TH CAM PHƯỚC TÂY 1 NHIỆM KỲ 2017-2020

 

         Cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, trường TH.Cam Phước Tây 1 đã nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh các thành tích thi đua, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, học sinh được khen thưởng năm sau cao hơn năm trước, các phong trào mũi nhọn luôn được phát huy, sự quan tâm của giáo viên đối với học sinh dân tộc thiểu số ngày một phát huy, chất lượng giáo dục học sinh dân tộc ngày một thay đổi, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đề ra và đã đạt được những kết quả quan trọng mà Nghị quyết Đại hội của Chi bộ đã đề ra nhiệm kỳ 2017-2020.

 

          Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế : Về cơ sở vật chất, mặt bằng sân chơi, bãi tập chưa được khang trang, các phong trào thi đua; chất lượng dạy và học chưa đạt kỳ vọng lớn. Tại Đại hội chi ủy chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2022 sẽ đánh giá, phân tích đúng mức những việc đã làm được, những việc chưa làm được. Trên cơ sớ đó rút ra những nguyên nhân, ưu điểm, tồn tại. Đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2022.

 
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIẸM KỲ 2017-2020
 

            1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính tri, quốc phòng, an ninh

a. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơn vị theo đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, đảng viên và quần chúng.

            Chi bộ được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, sự quan tâm của HĐND,UBND và Phòng Giáo dục Đào tạo Cam Lâm, với sự sâu sát của các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, bằng các Nghị quyết hàng tháng, các nghị quyết chuyên đề, và các chương trình hành động của Đảng uỷ. Đảng viên trong Chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm  đã bám sát nhiệm vụ , cụ thể hoá nghị quyết của cấp trên phù hợp với tình hình thực tế của trường để lãnh đạo, tuyên truyền vận động Cán bộ, đảng viên  – giáo viên  – nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển và  nâng cao chất lượng giáo dục nhiệm vụ  dạy và học.

 

              Chi bộ gồm có  12 đảng viên - chính thức : 11 -  dự bị : 01

 

              Được sự quan tâm của Ban thường vụ Đảng uỷ, sự phối hợp chặt chẽ của ban giám hiệu nhà trường và sự đoàn kết nhất trí cao của đảng viên trong Chi bộ.

            Đảng viên trong Chi bộ nhận thức được vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực chuyên môn và các hoạt động phong trào khác.

             An ninh chính trị trật tự an toàn trong cơ quan được bảo đảm. Nhiều năm liền được UBND xã Cam Phước Tây công nhận Trường học Đạt An toàn An ninh trạt tự.

           

Hàng năm trong quản lý ngân sách, nhà trường xây dựng tốt Nội quy chi tiêu nội bộ luôn đảm bảo hài hòa lợi ích nội bộ, thực hiện tốt tinh thần thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, hàng năm đều có kế hoạch tăng thu nhập cho đội nguc CBGVNV và tổ chức tham quan, du lịch nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cán bộ đảng viên và quần chúng.

b. Giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị đạt hiệu quả thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và của ngành, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Hoàn thành nghĩa vụ nhà nước và cấp trên giao đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch.

 Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

c. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trù dập, ức hiếp quần chúng và các biểu hiện tiêu cực khác, nhất là những tiêu cực trong tuyển sinh, khám chữa bệnh và trong các hoạt động văn hóa, thể thao…

Chi bộ luôn kiện toàn ban Quy chế dân chủ trường học, xây dựng kế hoạch, chương trình để lãnh đạo, đồng thời lãnh đạo tốt việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở đơn vị, đồng thời chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của Cán bộ, Đảng viên-giáo viên-công nhân viên trong nhà trường. Dưới sự giám sát của tập thể cán bộ, đảng viên và quần chúng. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác. Tích cực thực hiện sáng kiến kinh nghiệm–Đồ dùng dạy học, đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Triển khai tốt nhiệm vụ “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, trù dập, ức hiếp quần chúng và các biểu hiện tiêu cực khác.

 

d. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong đơn vị. Đoàn kết nội bộ, chủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của đơn vị.

 Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục với tinh thần dân chủ, bám sát cuộc vận  động : “ Dân chủ - Kỷ cương -Tình thương -Trách nhiệm.”

 Phát huy Đoàn kết nội bộ, đảm bảo bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ - Bảo vệ tốt tài sản nhà trường.

 Thực hiện tốt tinh thần đổi mới giáo dục theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội Nghị Trung ương 8(Khóa XI), chương trình hành động số 20/2014/CtrTU của tỉnh ủy Khánh Hòa  về “đổi mới căn bản và toàn diện GD & ĐT đáp ứng yêu cầu sư nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện  KT thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.

 Xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên  từng bước được nâng lên rõ rệt, có lý luận đúng đắn, cập nhật kịp thời thông tin trên không gian mạng, tham gia giữ gìn bí mật nhà nước.

2. Lãnh đạo công tác tư tưởng

 

 a. Giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng tinh thần làm chủ, tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong công nhân, viên chức; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo lên cấp trên.

   Chi bộ thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng tinh thần làm chủ, tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong đội ngũ nhà giáo.

             Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ Cán bộ, Đảng viên- giáo viên-công nhân viên. Luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Chấp hành nghiêm túc những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

  Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo lên cấp trên.

b. Phổ biến, quán triệt để cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên.

Làm tốt công tác triển khai phổ biến, quán triệt để cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị.

           Thường xuyên tham gia học tập,  quán triệt  các Chỉ thị,  Nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực công tác. Có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, thẳng thắn. Không để mặt trái của cơ chế thị trường tác động vào tâm tư, tình cảm của mỗi Cán bộ-Đảng viên-giáo viên-công nhân viên.

 

c. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dựng, cụ bộ, bản vị, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, tác phong quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

 

Tích cực lãnh đạo cán bộ, đảng viên, giáo viên , nhân viên đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, bản vị, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ thật sự là hạt nhân chính trị trong các hoạt động của trường. Cụ thể là mỗi đảng viên phải gương mẫu thực hiện tốt vai trò lãnh đạo quan tâm đến lợi ích cộng đồng, nhân dân và gần gũi với quần chúng, gương mẫu thực hành tiết kiệm để quần chúng noi theo. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm  những điều Đảng viên không được làm.

 Phát huy ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống, chóng biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”” của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

 

3. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ

a. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và xây dựng quy chế hoạt động của đơn vị.

 

 Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy hàng năm đảm bảo ổn định giáo viên cơ hữu nga mỗi đầu năm học, xây dựng bộ máy hoạt động, phan công phân nhiệm cụ thể,  rõ ràng cho từng vị trí việc làm và ban hành các quy chế hoạt động của đơn vị.

 Phát huy vai trò công tác của tổ chức Đảng , tổ chức tốt công tác biên chế cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, công khai, dân chủ.

 

b. Chi bộ lãnh đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật... đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của chi bộ.

 

 Chi bộ luôn chú trọng phát hiện nhan tố mới, xây dựng quy trình quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng, xây dựng kế hoạch, cùng Ban giám hiệu định hướng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý kế cận, nâng trình độ đào tạo trên chuẩn một số cán bộ giáo viên tích cực phát huy tốt nhiệm vụ trong công tác.

Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, đảm bảo tính công khai, dân chủ, khách quan trước Hội đồng nhà trường .

Trong nhiệm kỳ tạo điều kiện nâng cao trình độ Chính trị : 02 GV thuộc CB diện quy hoạch.

Đến nay: Trình độ Đại học   :  12/27 Vị trí việc làm    đạt tỉ lệ  44,4%

                Trình độ Cao đẳng:  12/21 GV                      đạt tỉ lệ  57,1 %

                Trình độ chính trị - TC : 04 (BGH: 02; GV: 02) đạt tỉ lệ 12,5%

                Chứng chỉ quản lý GD : 4 Đ/c (BGH : 02; GV: 02)

                Tiếng Raclay         : 05 (BGH : 02; GV: 03)  đạt tỉ lệ : 15,6 %

 

     

c. Chi ủy đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của đơn vị thuộc thẩm quyền của cấp trên.

Tích cực tham gia, xây dựng quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và tham mưu đề xuất xem xét quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của đơn vị thuộc thẩm quyền của cấp trên.

 4. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội

a. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong đơn vị xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định về điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

 

Chi bộ đã trực tiếp lãnh đạo công tác tổ chức và lãnh đạo các đoàn thể chính trị trong nhà trường hoạt động có hiệu quả. Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên Cộng sản  Hồ Chí Minh đều đạt danh hiệu Vững mạnh. Trong hoạt động của các đoàn thể đã phát huy tinh thần dân chủ, tạo ra sự đoàn kết nhất trí thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 Lãnh đạo tốt các đoàn thể nhân dân và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, phát huy tích cực nhiệm vụ của đơn vị.

 

      a.Tổ chức Công đoàn

         Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ đối với tổ chức Công đoàn trong nhà trường. Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đảm bảo đúng Điều lệ qui định. Công đoàn thật sự  là tổ ấm chăm lo lợi ích của Cán bộ- giáo viên  – công nhân viên. Giữ vững truyền thống tương thân tương ái .

       Tham gia xây dựng bình bầu công đoàn viên xuất sắc, giáo viên giỏi các cấp, chiến sĩ thi đua các cấp và danh hiệu lao động tiên tiến. Cùng với nhà trường tổ chức các đợt thi đua theo chủ đề và qua mỗi đợt có sơ, tổng kết khen thưởng kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách cho giáo viên, động viên Cán bộ - giáo viên  – công nhân viên thi đua giảng dạy, làm việc,đem lại hiệu quả cao.thực hiện tốt công tác kế hoạch hoá gia đình, xây dựng nhà giáo văn hoá đạt 100% không có Cán bộ-giáo viên công nhân viên vi phạm chủ trương chính sách. Có kế hoạch bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để  Chi bộ xem xét kết nạp.

 

Kết quả : Đạt  03 công đoàn viên ưu tú  được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam .

Đạt Công đoàn cơ sở Vững mạnh .

    

 b. Tổ chức Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên

       Chi bộ tăng cường công tác lãnh đạo Chi đoàn trong nhà trường. Phải xem Đoàn Thanh niên là lực lượng nồng cốt của Chi bộ. Phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ hoạt động của Đoàn và Đội thiếu niên, nhi đồng. Vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn … Triển khai cho các đoàn viên thanh niên học tập tư tưởng Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và những tấm gương tiêu biểu của đoàn viên trong sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc để từng đoàn viên nhận thức đúng đắn nhiệm vụ chính trị  thể hiện được vai trò tiên phong trong các hoạt động

          Giáo dục đoàn viên thanh niên, Đội viên có niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn, không ngừng thi đua học tập lao động sáng tạo. Có động cơ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng xứng đáng là cánh tay đắc lực, là lực lượng hậu bị của Đảng. Trong nhiệm kỳ đến nay Chi Đoàn  đã giới thiệu Chi bộ 03 đoàn viên giáo viên ưu tú tham gia học lớp tìm hiểu nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam.

       Kết quả: Đạt Chi đoàn vững mạnh, Liên đội mạnh.

 

c. Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị.

          Chi bộ thường xuyên làm tốt công tác tham mưu trong Đảng, luôn giữ vững các mối quan hệ trong công tác, đảm bảo tính thống nhất trong điều hành và thực thi nhiệm vụ chính trị của Đảng nhà nước, cơ quan, ngành một cách đồng bộ, giữ vững ổn định về tư  tưởng trong công tác lãnh đạo, trong phối hợp điều hành các đoàn thể chính trị nhà trường .

        Phát huy tinh thần nhất thể hóa trong lãnh đạo, điều hành, thường xuyên giữ vững mối quan hệ Chi bộ với cơ quan, làm tố công tác lãnh đạo các đoàn thể trong nhà trường, tích cực tham gia bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị.

5. Lãnh đạo công tác xây dựng chi bộ

a. Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.

Chi bộ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ- Với chức năng và nhiệm vụ Chi bộ trường học theo Qui định của Điều lệ Đảng, Chi bộ đã nêu cao vai trò lãnh đạo, Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ Cán bộ, đảng viên- GV- NV trong nhà trường. Nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức. Tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới của Đảng trong thời kỳ Công nghiệp hóa -Hiện đại hóa đất nước. Chi bộ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới quy trình tổ chức, quán triệt nghị quyết và xây dựng các nghị quyết chuyên đề để nâng cao hiệu quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ  trường học.

 Chi bộ đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

 Phát huy nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.

 Chi bộ tiến hành sinh hoạt hàng tháng đúng quy định, thực hiện đầy đủ các nội dung đúng quy trình và sinh hoạt có chất lượng. Nghị quyết tháng của Chi bộ phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương chi bộ đã thực hiện tốt công tác dân chủ, phát huy trí tuệ đoàn kết thống nhất, chú trọng đến việc tự phê bình và phê bình để các đảng viên phát huy được ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm.

 

b. Xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 Làm tốt việc xây dựng kế hoạch, phát triển đảng viên và biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

c. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm vè tiêu chuẩn và quy trình; chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

   Nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ đảng viên. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của Cán bộ đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao.

Chi bộ thường xuyên quan tâm tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm vè tiêu chuẩn và quy trình; chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ và những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ đẻ cử đảng viên quan tâm, theo dõi giới thiệu kết anpj vào Đảng.

d. Xây dựng chi ủy có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

Vai trò của Bí thư, phó Bí thư chi bộ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mãu, có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

e. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm”.

 Thực hiện tốt Quy định 47- QĐ/TW về những điều Đảng viên không được làm. Làm tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng của Đảng trong cơ quan đơn vị và ở địa bàn dân cư. Các đảng viên đã có ý thức vươn lên khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ trên các lĩnh vực được phân công .

         

                          - Qua phân tích chất lượng đảng viên

                 

                 Năm 2017: Có  9/9 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỉ lệ 100%

                 01 đảng viên HTXS nhiệm vụ

            

                                       Năm 2018: Có 11/10 ( 01 dự bị) đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỉ lệ 100%

                  01 đảng viên HTXS nhiệm vụ

              

                                     Năm 2019: Có  10  / 11    đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỉ lệ  90,9  %  ( 01 đảng viên dự bị vừa kết nạp dưới 03 tháng )

                  01 đảng viên HTXS nhiệm vụ

                       01 đảng viên HT   nhiệm vụ

g. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

           Trên cơ sở kế hoạch và hướng dẫn của Đảng uỷ, của Phòng GD-ĐT Cam Lâm, Chi bộ đã tổ chức triển khai nội dung qua các buổi sinh hoạt chi bộ – sinh hoạt hội đồng giáo viên, chào cờ đầu tuần đối với học sinh nghiêm túc, đảm bảo mục đích và yêu cầu của ban chỉ đạo cấp trên, qua đó Cán bộ - đảng viên – giáo viên – công nhân viên và học sinh trong nhà trường tích cực hướng ứng .

 

            Thực hiện tốt việc khắc phục tồn tại, hạn chế của chi bộ trong công tác Xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.  

                                                          

                                      Kết quả việc thực hiện Chỉ thi số 05-CT/TW về  đẩy mạnh học tập đạo đức Hồ Chí Minh  và  thực  hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI)

 

Chi bộ đã triển khai báo cáo các chuyên đề:

 

*  Chuyên đề năm 2017  “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”

          

                           * Chuyên đề năm 2018 “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên” Năm 2018 chi bộ được Đảng ủy khen thưởng chi bộ xuát sắc về thực hiện Chỉ thi số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về  đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”..

 

 

          * Chuyên đề năm 2019 “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ , chăm lo đời sống nhân dân”

 

              Sau khi học tập, tiếp thu tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, toàn thể CB,GV,NV thực hiện đăng ký Cam kết học tập cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thể hiện hướng phấn đấu trong các chuyên đề hàng năm; qua các chuyên đề Cán bộ-đảng viên-giáo viên- nhân viên và học sinh trong cơ quan có nhiều chuyển biến, thể hiện được ý thức, thái độ trách nhiệm của từng cá nhân trong công việc được giao, rèn luyện phẩm chất của bản thân.

 Chi bộ đã tăng cường giáo dục quản lý đảng viên-giáo viên-nhân viên trong cơ quan tốt hơn.

            Cán bộ- đảng viên-giáo viên- nhân viên đã khắc phục những hạn chế  như nhận thức về công việc, vai trò của thầy cô giáo và đã làm tốt  trách nhiệm theo chủ trương của ngành, đã thể hiện rõ việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống trong quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp. Xây dưng được mối quan hệ trong cơ quan, địa phương và nơi cư trú.

            Các đoàn thể trong cơ quan đã có kế hoạch trong công tác tuyên truyền vận động đoàn viên với ý thức rèn luyên phẩm chất chính trị, đạo đức qua các chuyên đề.

 

             Chi bộ phát huy tốt, hiệu quả, những tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

 

* Những kết quả nổi bật trong thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết và trong việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 đã đề ra.

 

 Trong nhiệm kỳ 2017-2020 chi bộ cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghi quyết Đại hội đề ra  ( kèm phụ lục)

 

 Kết quả Chi bộ

 

           Nhiệm kì chi bộ được công nhận

            Năm 2017: Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

            Năm 2018: Đạt chi bộ Trong sạch vững mạnh

            Năm 2019: Đạt chi bộ Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

           Trong nhiệm  kỳ phát triển 3 đảng viên ( hoàn thành kế hoạch nhiệm kỳ)

Chi bộ đã tăng cường giáo dục quản lý đảng viên-giáo viên-nhân viên trong cơ quan tốt hơn.

            Cán bộ- đảng viên-giáo viên- nhân viên đã khắc phục những hạn chế  như nhận thức về công việc, vai trò của thầy cô giáo và đã làm tốt  trách nhiệm theo chủ trương của ngành, đã thể hiện rõ việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống trong quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp. Xây dưng được mối quan hệ trong cơ quan, địa phương và nơi cư trú.

            

                                  Các đoàn thể trong cơ quan đã có kế hoạch trong công tác tuyên truyền vận động đoàn viên với ý thức rèn luyên phẩm chất chính trị, đạo đức qua các chuyên đề.

 

             Chi bộ phát huy tốt, hiệu quả, những tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

 

II. NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM TRONG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ, NHIỆM KỲ 2017 - 2020

1. Những hạn chế, khuyết điểm chung

 

Việc xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học chưa đáp ứng theo yêu cầu của chương trình sách giáo khoa.

           Công tác xã hội hoá giáo dục chưa thật sự đi vào chiều sâu, cũng còn một bộ phận nhỏ phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến việc học tập và đầu tư thiết bị cho con em. 

  Một số giáo viên chưa thường xuyên nghiên cứu để nâng cao hiểu biết về nhận thức lý luận chính trị; tinh thần tự phê bình, phê bình chưa cao.

 

2. Những hạn chế, khuyết điểm có tính riêng biệt

 

- Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh.

           Việc nhận diện đấu tranh, ngăn chặn “ tự diễn biến” ‘tự chuyển hóa’; Việc đấu tranh, phản bác những luận điểm sai trái, xuyên tạc của cá thế lực thù địch, tổ chức phản  động còn bị động, thiếu  sắc  bén và hiệu quả chưa cao.

        

                           - Trong công tác tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ.

 Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục tư tưởng đạo đức, chính trị chưa  đi vào chiều sâu.

 

  • Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

            Một số công việc chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra so với nghị quyết; như công tác phân công giúp đỡ quần chung ưu tú váo Đảng.

            Phê bình và tự phê bình còn mang tính hình thức. vẫn còn tình trạng nể  nang, né tránh ngại va chạm. Một số cán bộ,  đảng viên  thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình trong công việc được giao.

 

3. Nguyên nhân của khuyết điểm, yếu kém (khách quan và chủ quan)

Chi bộ đặc thù chủ yếu tập trung cho nhiệm vụ dạy và học, chương trình 2 buổi/ ngày, trong tuần phải thực hiện các phiên họp- Hội đồng sư phạm, Chuyên môn trường, họp chuyên môn tổ (2 lần / tháng), họp các đoàn thể chính trị nên không còn có thời gian cho sinh hoạt dành cho công tác Đảng.

 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

  1. Đánh giá chung

 

Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của chi bộ theo nhiệm vụ và Quy chế đề ra.

           Chi bộ luôn phát huy tính đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng viên trong Chi bộ đã làm tốt trong công tác vận động quần chúng, tổ chức nhân sự trong việc thực hiện nhiệm vụ chung phát huy hiệu quả làm việc. Triển khai và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng kịp thời, đúng quy định.

            Chi bộ đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, thể hiện được vai trò lãnh đạo, tính tiên phong của Đảng.

           Được sự  quan tâm và lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng cấp trên, đã tạo điều kiện thuận lợi để chi bộ hoàn thành nhiệm vụ.

           Chi bộ xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, nghị quyết sát thực, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Triển khai thực hiện, kiểm tra, động viên, giáo dục, đôn đốc nhắc nhở, tổng kết đánh giá việc thực hiện, tuyên dương, phê bình kịp thời.

           Có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu, các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể xã hội và hội CMHS cùng quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục.

 

2. Những bài học kinh nghiệm

           Công tác chỉ đạo, điều hành thiếu quyết liệt, chưa khai thác hiệu quả các nhân tố điển hình, tiêu  biểu .

      Công tác tạo nguồn , bồi dưỡng chưa được nhân rộng.

           Chưa làm tốt vai trò đội ngũ giáo viên cơ hữu, chủ chốt của các tổ chức chính trị trong nhà trường.

              Kinh nghiệm trong các phong trào mũi nhọn còn hạn chế – chưa phát huy khả năng chuyên môn để bồi dưỡng để đào tạo nguồn nhân lực trong giáo viên , học sinh nhằm phát huy hiệu quả các thành tích thi đua cấp ngành.

 

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

CỦA CHI BỘ TH CAM PHƯỚC TÂY 1, NHIỆM KỲ 2020 – 2022

   

                             Nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2022 là “ Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, chương trình hành động số 20/2014/CtrTU của tỉnh ủy Khánh Hòa về “Đổi mới căn bản và toàn diện GD & ĐT”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả, có chiều sâu các chuyên đề “ Học tập và làm tư tưởng,  đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh ” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

           

                                  Tập trung quán triệt, học tập, bồi dương chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và bám sát nhiệm vụ thực hiện  chương trình giáo dục phổ thông mới theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018.

Được sự quan tâm của Đảng ủy, chi bộ nổ lực hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên hàng năm, nhưng về lâu dài thì khó hoàn thành chỉ tiêu triển đảng viên hàng năm do nguồn tuyển dụng viên chức  giáo dục mỗi lúc càng hẹp dần nên nguồn mới không có để bồi dưỡng giáo dục phát triển Đảng.

 

I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU

1. Phương hướng

      Quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội Đảng các cấp,  nâng cao nâng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đến toàn chi bộ, gắn với việc thực hiện, đẩy mạnh có chiều sâu việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm đào tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc và toàn diện, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

    

Quán triệt nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII trong các hoạt động của thời kỳ đổi mới, củng cố thành tựu  phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Tiếp tục giáo dục toàn diện cho học sinh thực hiện chuẩn hóa hiện đại hóa, xã hội hóa, đổi mới phương thức dạy học và công tác quản lý, chú trọng phát triển và bồi dưỡng năng khiếu. Đồng thời phát triển quy mô bậc học trên cơ sở đảm bảo chất lượng và cơ cấu hợp lý, tăng cường các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện chất lượng và hiệu quả giáo dục. Đổi mới công tác quản lý , nâng cao chất lượng giáo dục.

  

Thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018; đẩy mạnh, nâng cao trình dộ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu Luật Giáo dục năm 2019, phấn đấu nâng chuẩn Chức danh nghề nghiệp giáo viên hàng năm, phấn đấu thực hiện các mục tiêu đã đề ra cho nhiệm kỳ 2020- 2022 và tạo lập các tiền đề cho sự phát triển giáo dục, phấn đấu gữi vững danh hiệu đạt chuẩn hàng năm trường TH đạt chuẩn quốc gia, góp phần vào thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và địa phương , xây dựng xã hội theo mục tiêu của Đảng ”Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

 

2. Mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2022

 

  • Mục tiêu tổng quát

 

            Tiếp tục quán triệt tinh thần của Đại hội XIII của Đảng, thực hiện mục tiêu, chiến lược của Đảng  về công tác phát triển giáo dục.

 Tiếp tục tham mưu các cấp lãnh đạo về quy môi xây dựng cơ sở vật chất hướng đến  giữ vững  kiểm định chất lượng giáo dục và trường TH đạt chuẩn quốc gia.

 Thực hiện chuẩn hóa đào tạo, chuẩn hóa chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng nhu cầu phát triển, hội nhập.

 Nâng cao công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, thực hiện tốt cuộc vận động . Nghiêm túc thực hiện  Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 Chỉ thị của Chính phủ V/v nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của CB,VC nhà nước .

 Thái độ giảng dạy phải nâng cao tính sáng tạo, kỹ năng sư phạm, tự tin trong công tác, tránh giáo điều, tránh hiện tượng đọc chép.

 Giáo dục đội ngũ sư phạm phải vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng phương pháp giảng dạy tích cực chủ động, phát huy tư duy sáng tạo của học sinh.

 Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, cải tiến phương pháp giáo dục mạnh dạn đầu tư, chủ động trong công tác, phát huy dân chủ cơ quan. Làm tốt công tác cán bộ, xây dựng lực lượng nòng cốt chuyên môn.

Duy trì tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học đạt ở mức độ 3.

Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, quản lý đảng viên chi bộ, xây dựng chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị trong cơ quan.

 

  • Mục tiêu cụ thể

 

* Chi bộ

- Chi bộ đạt chi bộ  danh hiệu Hoàn thành Tốt nhiệm vụ.

- 100% đảng viên hoàn thành Tốt nhiệm vụ , không có đảng viên vi phạm tư cách ( trong đó phấn đấu 10% Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ).

        - Nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp từ  03 đảng viên trở lên.

 

       * Nhà trường

      1 -Xây dựng Trường đạt danh hiệu trường tiên tiến,

      2- Xây dựng công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh.

      3- Đoàn thanh niên:  Chi đoàn vững mạnh.

      4- Giáo viên đạt lao động giỏi 80%/năm,

      5- Chiến sĩ thi đua  02 đến 03 CB,GV,NV/năm

      6- Giáo viên dạy giỏi cấp trường trên  50%.

      7- Học sinh được khen thưởng  trên 40 %/năm

      8/ Học sinh hoàn thành chương trình lớp học  98,0%

      9- Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học : 100%/năm

      10- Công tác phổ cập: Duy trì trường Đạt chuẩn quốc gia  và thực hiện PCTH đúng độ tuổi  trên  90%.

     11-  Phấn đấu giữ vững danh hiệu trường đạt Chuẩn quốc gia hàng năm.

 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

 

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác quốc phòng, an ninh

Tổ chức quán triệt các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc có tập trung và có định hướng cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo.

 Chi bộ đảm bảo sự lãnh đạo và chỉ đạo đối với nội dung và phương pháp giáo dục theo chương trình mới một cách phong phú, làm cho cán bộ, giáo viên hiểu về đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta.

 Chi bộ triển khai thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên hiểu biết về pháp luật, đồng thời nắm bắt kịp thời về tình hình kinh tế, chính trị của địa phương và đất nước.

 Động viên cán bộ, giáo viên, công nhân viên tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng, có định hướng giác ngộ về giai cấp, về Đảng về CNXH. Tăng cường học tập nghị quyết XII của Đảng, góp phần ổn định chính trị đưa  Nghị quyết vào đời sống xã hội và hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

 Chi bộ phân công đảng viên phối hợp với BGH và các đoàn thể để định hướng công tác tuyên truyền, giáo dục có nội dung cụ thể, hình thức biện pháp đa dạng.

 Nâng cao chất lượng đảng viên và vai trò lãnh đạo của chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị trong mọi hoạt dộng. Mỗi đảng viên phải gương mẫu, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, giác ngộ về giai cấp công nhân của Đảng, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, ý thức tôn trọng pháp luật, quan tâm đến lợi ích cộng đồng, gương mẫu thực hành tiết kiệm để cán bộ, giáo viên, công nhân viên noi theo.

 Tham gia học tập các Nghị quyết do cấp trên tổ chức.

 Đối với đảng viên phải thực hiện tốt Quy định 47/QĐ-TW ngày 01/11/2011 Quy định về những  điều đảng viên không được làm cách nghiêm túc. Đối với thầy, cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Đảng viên đi sâu vào công tác quần chúng, nắm được tâm tư, nguyện vọng để quần chúng, hiểu về chủ trương đường lối của Đảng  và tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng.

 Tăng cường công tác phát triển Đảng, xây dựng chi bộ vững mạnh. Mỗi đảng viên đều được phân công theo dõi từng quần chúng, đôn đốc, giúp đỡ để quần chúng nhận thức được vai trò tiên phong của đảng viên.

 

2. Lãnh đạo công tác tư tưởng

 

 Phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ về công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức,  đề ra những nội dung biện pháp phù hợp nhằm động viên đảng viên, cán bộ, giáo viên, công nhân viên toàn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

 Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa Chi bộ với chính quyền nhà trường trong việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của chi bộ, lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Chi đoàn thực hiện nghị quyết của Chi bộ. Kiểm tra đôn đốc, thực hiện tốt công tác chuyên môn nhà trường. Thực hiện tốt hội họp định kỳ của chi bộ, nhằm thực hiện Nghị quyết của chi bộ đạt kết quả tốt. Thực hiện tốt công tác quản lý, phân công trách nhiệm vụ thể cho đảng viên, hàng tháng có kiểm tra, đánh giá việc làm được, việc làm chưa được để kịp thời bổ sung uốn nắn, phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu xót. Bảm đảm sinh hoạt định kỳ của chi bộ, mỗi đảng viên tự kiểm tra việc chấn chỉnh Điều lệ Đảng, nội quy và quy chế của chi bộ.

 

  1. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ

 

 Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện đứng chủ trương về kiện toàn tổ chức, phát huy quy chế dân chủ, quy chế hoạt động và các quy chế phối hợp của đơn vị.

 Lãnh đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trọng tâm theo hướng mở thêm vào bớt đi, phát huy công tác quy hoạch cán bộ và hàng năm xem xét đánh giá những giáo viên chưa phát huy nhiệm vụ  đưa ra khỏi quy hoạch.

 

4. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội

  

a. Tổ chức Công đoàn

    Công đoàn là tổ ấm luôn luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Giữ vững truyền thống tương thân tương trợ, tổ chức vận động các phong trào thi đua trong nhà trường. Xây dựng tổ lao động  xuất sắc, giáo viên giỏi các cấp, chiến sỹ thi đua các cấp, danh hiệu tiên tiến.

            Tổ chức các đợt thi đua theo chủ điểm và qua mỗi đợt thi đua phải có sơ, tổng kết và khen thưởng kịp thời, bồi dương đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, thực hiện chủ trương không uống rượu , bia trước và trong giờ làm việc, không hút thuốc lá nơi làm việc, công cộng, xây dựng công đoàn vững mạnh.

 

 b. Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội thiéu niên tiền phong

   

    Đoàn thanh niên đóng vai trò là lực lược nòng cốt của chi bộ, phân công đảng viên theo dõi chỉ đạo hoạt động đoàn. Phân công đoàn viên lãnh đạo đội TNNĐ, tích cực hưởng ứng các phong trào”người tốt việc tốt; nói lời hay làm việc tốt; đền ơn đáp nghĩa; uống nước nhớ nguồn; vì bạn nghèo” Bằng việc làm cụ thể, đoàn viên đi đầu các hoạt động , xây dựng liên đội mạnh.

    Trao đổi công tác giáo dục tư tưởng, tổ chức tọa đàm với thanh niên, nâng cao ý thức giác ngộ học tập, nghiên cứu, rèn luyện theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Vận dụng nghị quyết vào tình hình mới, tránh tư tưởng xa rời tập thể, quần chúng, phát huy truyền thống vẻ vang, thanh niên vui khỏe ,đoàn kết tình nguyện, thi đua học tập lao động sáng tạo.

 

Tổ chức đối thoại giữa chi bộ, chính quyền với đoàn viên thanh niên hàng năm, nhằm phát huy dân chủ, hiểu rõ tư tưởng thanh niên, những định hướng phát triển, sáng tạo mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đời sông thanh niên.

Luôn quan tâm, chỉ đạo công tác Đội thiếu niên, phấn đấu hàng năm đạt Liên đội mạnh, thực hiện tốt chủ đề năm học, chương trình rèn luỵen đội viên đạt hiệu quả.

 

5. Lãnh đạo công tác xây dựng chi bộ

  

Chi bộ luôn phát huy việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

 Tiếp tục khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác Xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) .

 

 Chấp hành nghiêm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ .

        Tập trung phát huy trí tuệ của đảng viên, thực hiện tốt tính tiên phong gương mẫu trong Đảng, có định hướng cụ thể bắt kịp đòi hỏi của sự nghiệp giáo dục.

Tập trung thực hiện Quy chế làm việc của chi bộ và Quy trình sinh hoạt Chi bộ.

 Nâng cao ý thức Đảng đối với cán bộ ngoài Đảng, đã là cán bộ phải chấp hành nghị quyết của Đảng.

 Triển khai thực hiện có hiệu quả tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng; tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên công nhân viên trong nhà trường nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, góp phần đầy lùi tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của đảng trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

 Thường xuyên chủ động phát hiện ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện vi phạm về tư tưởng, hành động, phát huy tốt hiệu quả nói, viết, làm theo pháp luật, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn trong Đảng.

 

          Lãnh đạo CB- đảng viên thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ và không làm trái quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và của  cơ quan.

 

           Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng những đề xuất kiến nghị của đảng viên và quần chúng, có kế hoạch phát huy tính lãnh đạo và giải quyết kịp thời có hiệu quả những vấn đề thuộc trách nhiệm của chi bộ, cơ quan, không gây mất niềm tin, mất đòan kết nội bộ.

 

          Quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phải gắn với cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần TW 4 ( khóa XII) . Thường xuyên đưa tự phê và phê bình vào nề nếp. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Nâng cao công tác tổ chức cán bộ, đồng thời tập trung tuyên truyền và vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ năm học .

 Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Giữ nghiêm kỷ luật, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị trong nhà trường. Thường xuyên củng cố kiện toàn đảng viên trên cả ba mặt về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Không ngừng học tập quán triệt nắm vững những vấn đề có tính nguyên tắc của Đảng. Mọi đảng viên phải nói và làm theo nghị quyết. Giữ nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, quản lý chặt chẽ đảng viên, làm tốt công tác phát triển Đảng.

 Nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ đảng viên, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Làm tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng của Đảng trong cơ quan và ở địa bàn dân cư.

 Tăng cường công tác phát triển đảng viên mới trong các phong trào quần chúng, trong các phong trào đoàn thể, chú trọng vào lực lượng đoàn viên thanh niên và giáo viên. Trong nhiệm kỳ phấn đấu phát triển 3 đảng viên mới, phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ đạt danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và Phương hướng , mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chi bộ nhiệm kỳ  2020-2022.

 

 Đại hội tin tưởng với sự quyết tâm nỗ lực của Chi bộ và của tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, nêu cao ý chí, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thảo luận đi đến thống nhất để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ  tại Đại hội./.

                                                                                         

                                                                               T/M CHI BỘ

Nơi nhận:                                                                      BÍ THƯ

- Đảng ủy xã (b/c) ;                                                                   (Đã ký)            

- Lưu: Chi bộ .                                                               

                                                                            Tô  Quốc Vượng

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết