A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH Về việc  thành lập Hội đồng tự đánh giá KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Tiểu học Cam Phước Tây 1

QUYẾT ĐỊNH

Về việc  thành lập Hội đồng tự đánh giá KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Tiểu học Cam Phước Tây 1

Năm học 2019-2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH CAM PHƯỚC TÂY 1

           Căn cứ Thông tư  số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định  về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

Theo đề nghị của Chuyên môn, Văn phòng Trường Tiểu học Cam Phước Tây 1,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với Trường tiểu học Cam Phước Tây 1  gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

          Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai công táctự đánh giá Trường  Tiểu học Cam Phước Tây 1 theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định  về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học;

Nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng tự dánh giá do Chủ tịch Hội đồng  phân công.

          Điều 3. Các ông (bà) có tên trong Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: Hồ sơ, VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

                        (Đã ký)

 

 

                                                                                 Tô Quốc Vượng

 

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

KĐCL GD VÀ CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

(Kèm theo Quyết định số. 246  ngày 12 tháng 9  năm 2019 của Trường tiểu học Cam Phước Tây 1   )

 

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Tô Quốc           Vượng

Hiệu trưởng

Chủ tịch

2

Phạm Hồng       Long

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Thị       Vui

Thư ký Hội đòng

Thành viên Trưởng nhóm Thư ký

4

Võ Thị Xuân      Thế

Tổ trương Tổ 1

Thành viên

5

Phạm Thị Tiểu  Điệp

Tổ trương Tổ 2 ; 3

Thành viên

6

Hồ Thị Trúc       Linh

Tổ trương Tổ 4; 5

Thành viên

   7

Trần Thị Kim     Đính

Tổ trương Tổ VP

Thành viên

   8

Nguyễn Thị    Huyền Trân

Chủ tịch Công Đoàn

Thành viên

       Danh sách này  gồm có 8 người.

DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ

(Kèm theo Quyết định số. 246  ngày 12  tháng 9  năm 2019 của Trường tiểu học Cam Phước Tây 1  )

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

 Nguyễn Thị       Vui

Thư ký Hội đòng

Trưởng nhóm thư ký

2

Ưng Thị Minh           Hiền

NV Thư viện

Thành viên

3

Hồ Ngọc                   Điệp

Y tế trường học

Thành viên

Danh sách này  gồm có 3  người.

 

DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC

(Kèm theo Quyết định số 246  ngày 12  tháng 9  năm2019 của Trường tiểu học Cam Phước Tây 1  )

 

 

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

Nhóm 1

Tô Quốc Vượng

Hồ Thị Trúc Linh

 

Hiệu trưởng

Tổ trưởng chuyên môn

Đánh giá, thu thập, xử lý, phân tích thông tin  minh chứng Tiêu chuẩn 1 Về Tổ chức và quản lý

Nhóm 2

Trần Thị Kim   Đính    

Nguyễn Thị Vui

 

Tổ trưởng Văn phòng

Thư ký Hội đồng

Đánh giá, thu thập, xử lý, phân tích thông tin  minh chứng Tiêu chuẩn 2 Về Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và

Nhóm 3

 

Ưng thị Minh Hiền

Phạm Thị Tiểu Điệp

 

Thư viện

Tổ trưởng chuyên môn

Đánh giá, thu thập, xử lý, phân tích thông tin  minh chứng Tiêu chuẩn 3 Về Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Nhóm 4

 

Nguyễn Nhất Hùng    

Hồ Ngọc Điệp

TPT Đội

Nhân viên Y tế

Đánh giá, thu thập, xử lý, phân tích thông tin  minh chứng Tiêu chuẩn 4 Về Quan hệ nhà trường, gia đình , Xã hội

Nhóm 5

Phạm Hồng Long

Võ Thị Xuân Thế

Phó HT

Tổ trưởng chuyên môn

Đánh giá, thu thập, xử lý, phân tích thông tin  minh chứng Tiêu chuẩn 5 Về Hoạt động giáo dục và kết quả GD

        Danh sách này  gồm có 10 người.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết