A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện sinh hoạt chuyên đề chi bộ năm 2019

   

    ĐẢNG BỘ XÃ CAM PHƯỚC TÂY

     Chi bộ Trường TH Cam Phước Tây 1

                                       

      Sô:  39- KH/CB.CPT1

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Cam Phước Tây, ngày 01 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện sinh hoạt chuyên đề chi bộ năm 2019

---

Căn cứ Kế hoạch, Hướng dẫn của Đảng ủy xã Cam Phước Tây về thực hiện nội dung, quy trình và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ;

 

Chi bộ trường TH Cam Phước Tây 1 triển khai việc tổ chức triển khai thực hiện sinh hoạt chuyên đề chi bộ năm 2019 như sau:

 

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện học tập “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh”.

 

- Chi bộ cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình và nhiệm vụ và công tác được giao; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cam Phước Tây và Nghị quyết Đại hội chi bộ trường TH Cam Phước Tây 1 lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2020.

          - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế,  khuyết điểm trong sinh hoạt chi bộ.

          - Tích cực quán triệt sâu sắc các Nghi quyết, Chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện và của Đảng ủy xã về sinh hoạt chi bộ.

- Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”; đẩy mạnh tuyên truyền, gắn với kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm.

          II. NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP

           Chuyên đề  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) về chống suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức , lối sông, những biểu hiện ”Tự diễn biến” ; “Tự chuyển hóa”  trong nội bộ.

          Các tài liệu tự nghiên cứu, truy cập qua cổng thông tin điện tử quóc gia.

          1. Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh.

          - Xây dựng nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm .

          - Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt theo chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tế cơ quan và với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng.

          - Nêu cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong việc giải quyết những vấn đề búc xúc, hạn chế trong cơ quan.

          2. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch, hành động thực hiện Nghị quyết của Chi bộ.

          - Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

          - Tiếp tục tuyên truyền nội dung các chuyên đề đã học tập về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ.

- Căn cứ các chuyên đề đã được học tập, mỗi cá nhân xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập phù hợp với nhiệm vụ được phân công, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhiệm vụ công tác.

          - Mỗi đảng viên, viên chức có trách nhiệm tuyên truyền, học tập các nội dung chuyên đề  đã tiếp thu, học tập.

3. Các nội dung sinh hoạt cbuyên chi bộ năm 2019.

1.3.  Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên.

2.3. Về các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.  

3.3. Về giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của địa phương, cơ quan, đơn vị cho cán bộ, đảng viên.

4.3. Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, chi bộ.

 

4. Tài liệu học tập

          - Tham khảo tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn.

          - Chủ động sưu tầm thêm các tài liệu (tài liệu phải được trích từ nguồn do các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phát hành, công bố, đảm bảo tính định hướng chính trị) giúp cho việc tổ chức học tập các chuyên đề thiết thực và hiệu quả.

          III. TỔ CHỨC HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ

          1. Phân công đảng viên viết và báo cáo chuyên đề

Chuyên đề 1:   Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên.

Phân công Đ/c Đặng Hoàng Diệp – Báo cáo trong quý 1.

Chuyên đề 2:   Về các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.  

Phân công Đ/c Phạm Hồng Long – Báo cáo trong quý 2.

Chuyên đề 3:  

 Về giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của địa phương, đơn vị cho cán bộ, đảng viên.

Phân công Đ/c Nguyễn Thị Vui – Báo cáo trong quý 3.

Chuyên đề 4:   Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của  đơn vị, chi bộ.

Phân công Đ/c Phạm Hồng Long – Báo cáo trong quý 4.

 

2. Nhiệm vụ của chi bộ, CB, đảng viên, viên chức

- Chi bộ, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên, viên chức học tập chuyên đề năm 2019. Lồng ghép tổ chức vào sinh hoạt đơn vị.

          - Chi bộ tổ chức đánh giá việc thực hiện chuyên đề  trước tập thể chi bộ về những nội dung học tập và làm theo chuyên đề trong mỗi quý vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ; về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; về vai trò nêu gương của lãnh đạo, người đứng đầu.

          - Tiến hành thảo luận, làm rõ những nội dung trong chuyên đề học tập; liên hệ với tình hình thực tế của cơ quan và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tập trung đề ra các giải pháp thực hiện học tập và làm theo.

          - Bí thư chi bộ chủ trì kết luận và thống nhất các nội dung  chuyên đề báo cáo, đồng thời phân công chỉ đạo, đôn đốc và giám sát việc làm theo của cán bộ, đảng viên, viên chức.

          - Đánh giá việc thực hiện chuyên đè vào mỗi quý,  trong sinh hoạt Chi bộ thường kỳ, cần biểu dương những cán bộ, đảng viên, viên chức thực hiện tốt, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong tháng, quý.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1 . Bí thư Chi bộ chỉ đạo tổ chức báo cáo, học tập,  lồng ghép sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ và tách riêng nội dung sinh hoạt chuyên đề  trong sinh hoạt chi bộ mỗi tháng,  mỗi quý.

 

2. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, cuối năm, Chi bộ tiến hành sơ kết và báo cáo kịp thời về Văn phòng Đảng ủy xã về nội dung sinh hoạt chuyên đề  trong sinh hoạt chi bộ./.

 

Nơi nhận :                                                                                  T/M.CHI BỘ

-Đảng ủy xã (b/c) ;                                                                          BÍ THƯ

- Lưu: chi bộ.                         

 

                                                                                                       ( Đã ký)

 

 

                                                                                              Tô Quốc Vượng

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan