A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên 2019-2020

       

PHÒNG GD&ĐT CAM LÂM
TRƯỜNG TH CAM PHƯỚC TÂY 1

Số   193  /KH-TH.CPT1 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Cam Phước Tây, ngày 25  tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên cho Cán bộ quản lý và giáo viên

năm hoc 2019 – 2020

 

Căn cứ công văn số 328/PGDĐT-GDTH ngày 05/6/2019 của Phòng giáo dục và đào tạo Cam Lâm về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên trường tiểu học năm học 2019 – 2020;

 

Trường tiểu học Cam Phước Tây 1 ban hành Kế hoạch BDTX cho CBQL và giáo viên với các nội dung sau:

 

I. Yêu cầu về bồi dưỡng

 

- Phát huy tinh thần trách nhiệm của giáo viên và CBQL trong việc BDTX, xem công tác BDTX là nhiệm vụ và trách nhiệm để từ đó giáo viên, CBQL xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung cần bồi dưỡng, tự giác, chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn phương pháp bồi dưỡng thích hợp, hiệu quả.

 

- Nội dung bồi dưỡng phải tập trung vào nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức của giáo viên, CBQL giáo dục để đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh nhằm thực hiện các nhiệm vụ theo hạng chức danh nghề nghiệp, làm căn cứ để cá nhân đề xuất các nội dung bồi dưỡng phù hợp. Việc triển khai công tác BDTX phải gắn kết chặt chẽ với việc đánh giá giáo viên, CBQL theo chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của ngành để từng bước nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục qua từng năm.

 

- Việc lựa chọn chuyên đề bồi dưỡng cần chú ý đến các nội dung gắn với định hướng đổi mới chương trình, sách giáo khoa và phù hợp với đặc thù môn học, cần chủ động xây dựng kế hoạch, tài liệu và tổ chức thực hiện nội dung bồi dưỡng  thiết thực, hiệu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong việc quản lý, tổ chức, đánh giá kết quả BDTX.

 

- Trong quá trình BDTX, giáo viên và CBQL mở rộng những vấn đề liên quan đến đổi mới trong giáo dục, nắm bắt tinh thần, nội dung định hướng đổi mới chương trình, sách giáo khoa; khắc sâu một số kỹ năng sống trong nhà trường, vận dụng linh hoạt việc tổ chức lớp học; hoạt động trải nghiệm trong trường tiểu học; đổi mới sinh hoạt chuyên môn một cách thực chất, tránh hình thức nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường.

 

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên và CBQL; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên;  CBQL.

 

II. Nội dung và kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019 – 2020

 

1. Nội dung bồi dưỡng 1 (sau đây gọi tắt là Nội dung 1)

 

Phòng GDĐT triển khai tập huấn bồi dưỡng cho tất cả giáo viên và CBQL bao gồm:

 

a) Chuyên đề 1: Nâng cao nhận thức và năng lực thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới đổi mới chương trình, sách giáo khoa từ năm 2020 – 2021.

 

b) Chuyên đề 2: Vai trò của CBQL, giáo viên trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thư viện trường học và xây dựng văn hóa đọc trong trường tiểu học.

 

- Nội dung cần tập trung:

 

+ Tổ chức hoạt động của mô hình thư viện thân thiện trong trường tiểu học.

 

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện thân thiện với sự tham gia của các lực lượng trong nhà trường và ngoài nhà trường.

 

+ Sự phối hợp của các lực lượng trong nhà trường và ngoài nhà trường nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thư viện trường học thân thiện và xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường.

 

- Tài liệu nghiên cứu:

 

  + Các tài liệu, nội dung đã được Sở GDĐT tổ chức sinh hoạt chuyên đề về xây dựng thư viện thân thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện, thưcj hiện tiết đọc thư viện trong năm học 2017 – 2018 và năm học 2018 – 2019.

 

Tài liệu về thư viện thân thiện được đăng trên trang web https://sites.goole.com/site/taphuantoanvnen (vào mục Tài liệu tập huấn, chọn dòng có nội dung Thư viện trường học thân thiện).

 

+ Ngoài ra, giáo viên và CBQL có thể tham khảo trên các nội dung về hoạt động thư viện thân thiện của tổ chức Room to Read ( Room to Read là tổ chức Phi chính phủ quốc tế hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ giáo dục cho trẻ em những vùng khó khăn trong đó có hoạt động thư viện trường học) qua sách, báo, mạng internet…

 

* Thời gian: Tháng 8/2019

 

2. Nội dung bồi dưỡng 2 (sau đây gọi tắt là Nội dung 2)

 

- Các chuyên đề bồi dưỡng Chính trị hè 2019 tại huyện.

- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

* Thời gian: Tháng 8/2019

 

3. Nội dung bồi dưỡng 3 (sau đây gọi tắt là nội dung 3)

 

3.1. Về nội dung BDTX

 

a) Đối với giáo viên

 

- Nội dung BDTX dành cho giáo viên Tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo)

 

Từ tình hình thực tế của các đơn vị trường trên địa bàn huyện, phòng GDĐT định hướng cho các trường 4 mô đun sau:

 

+ Mô đun TH 39: giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học.

+ Mô đun TH 41: giáo dục kỹ năng sống qua các hoạt động giáo dục.

+ Mô đun TH 43: giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học.

+ Mô đun TH 44:Thực hành giáo dục bảo vệ môi trường trong một số môn học ở tiểu học.

- Ngoài các nội dung bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình BDTX giáo viên tiểu học , tùy điều kiện thực tế, các đơn vị có thể phối hợp với các tổ chức có liên quan để bồi dưỡng thêm nội dung: giáo dục kỹ năng sống; giáo dục an toàn giao thông; phòng tránh đuối nước, giáo dục về giói ; Hướng dẫn tư vấn tuổi dậy thì; Phòng, tránh xâm hại cho lứa tuổi học sinh tiểu học…

 

- Nguồn tài liệu khai thác để bồi dưỡng truy cập theo địa chỉ: http://taphuan.moet.gov.vn. Giáo viên có thể tham khảo thêm tài liệu qua sách, báo, mạng internet… và nghiên cứu các mô đun liên quan đến nội dung cần bồi dưỡng.

 

b) Đối với CBQL

 

- Căn vứ Thông tư 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ GDĐT về việc Ban hành Chương trình BDTX cán bộ quản lý trường tiểu học, xuất phát từ tình hình thực hiện công tác BDTX đối với CBQL trong thời gian qua, yêu cầu nhiệm vụ giáo dục trong thời gian tới, Sở GDĐT định hướng 4 mô đun bồi dưỡng trong năm học 2019 – 2020 đối với CBQL trường tiểu học gồm:

 

+ Mô đun QLTH 1: Những vấn đề cơ bản về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

 

+ Mô đun QLTH 7: Năng lực tổ chức huy động trẻ em trên địa bàn đi học đúng độ tuổi theo yêu cầu phổ cập giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tiểu học.

 

+ Mô đun QLTH 27: Năng lực phát triển hệ thống thông tin trong nhà trường theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học.

 

+ Mô đun QLTH 28: Năng lực tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục trong trường tiểu học.

 

- Tài liệu nghiên cứu:

 

+ Đối với Mô đun QLTH 1: Tài liệu lớp tập huấn cho hiệu trưởng tổ chức tại các huyện, thị xã, thành phố (vào tháng 6/2016) theo công văn số 1052/SGDĐT-GDTH ngày 29//6/2016 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức lớp BDTX trong hè năm 2016 cho CBQL cấp tiểu học.

 

+ Đối với Mô đun QLTH 7, QLTH 27, QLTH 28: “Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học” do PGS.TS Thái Văn Thành chủ biên, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phát hành.

 

3.2.Cách thức thực hiện

 

a) Đối với giáo viên

 

- Giáo viên đăng ký mô đun BDTX, xây dựng kế hoạch, nghiên cứu tài liệu, ghi chép nhũng nội dung, vấn đề còn vướng mắc đề xuất được giải đáp.

 

- Tổ báo cáo viên cốt cán BDTX của trường tổng hợp các ý kiến, phân công các thành viên trong Tổ nghiên cứu, trả lời ý kiến thắc mắc của giáo viên. Nhà trường tổ chức họp, giáo viên đưa ra các vấn đề chưa rõ để Tổ báo cáo viên cốt cán trả lời, trao đổi, thảo luận đi đến thống nhất chung.

 

b) Đối với CBQL

 

- Cá nhân xây dựng kế hoạch BDTX, nghiên cứu tài liệu, ghi chép những câu hỏi, nội dung, vấn đề còn vướng mắc đề xuất được giải đáp.

 

III. Hồ sơ về công tác BDTX trong nhà trường

 

1. Các văn bản lưu trữ

 

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác BDTX của các cấp.

 

- Kế hoạch triển khai BDTX hàng năm của nhà trường, kế hoạch BDTX của giáo viên, CBQL.

 

- Danh sách tổng hợp đăng ký mô đun BDTX của giáo viên và CBQL.

 

- Quyết định của Hiệu trưởng phê duyệt danh sách Tổ báo cáo viên cốt cán BDTX cấp trường.

 

- Đề kiểm tra, bài kiểm tra/bài thu hoạch các nội dung 1 và nội dung 3.

- Các bảng tổng hợp điểm kiểm tra nội dung 1,2 và 3 của giáo viên, CBQL.

- Bảng tổng hợp kết quả BDTX của từng giáo viên và CBQL.

- Danh sách đề nghị cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX.

- Quyết định cấp giấy chúng nhận kết quả BDTX của PGDĐT.

2. Hồ sơ minh chứng

- Biên bản các buổi triển khai , trao đổi chuyên đề BDTX qua Sổ ghi nội dung các cuộc họp chuyên môn của tổ, của trường.

 

- Hồ sơ học tập của giáo viên, CBQL: sử dụng các hồ sơ hiện có, cụ thể:

+ Đối với việc học nội dung 1,2 và thảo luận các nội dung 1,2,3: sử dụng Sổ ghi chép, Sổ sinh hoạt chuyên môn.

+ Đối với nội dung 3: các giáo viên. CBQL có thể ghi chép trên các nguồn tài liệu được nghiên cứu.

 

IV. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX

 

1. Đánh giá kết quả BDTX đối với giáo viên

 

Căn cứ thực hiện đánh giá kết quả BDTX đối với giáo viên theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT NGÀY 10/7/2012 về việc ban hành quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông, và giáo dục thường xuyên (Điều 12,13,,14 và 15)

 

a) Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX

 

- Nội dung 1 và nội dung 3: Hiệu trưởng nhà trường phối hopqj với tổ báo cáo viên cấp trường đánh giá kết quả BDTX nội dung 1 và nội dung 3 của giáo viên thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch….(sau đây gọi chung là bài kiểm tra).

 

Bên cạnh các hình thức đánh giá kết quả BDTX bằng hai bài viết nêu trên, việc đánh giá kết quả BDTX nội dung 1 và nội dung 3 có thể trình bày dưới dạng báo cáo chuyên đề, giáo viên cần kết hợp giữa nhận thức và việc vận dụng kiến thức BDTX  của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề (có sự tham dự, đánh giá của Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn). Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức này như sau:

 

+ Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm)

 

+ Vận dụng kiến thức BDTX  vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và nghề nghiệp (5 điểm).

 

- Đối với  nội dung 1: Căn cứ vào các chuyên  đề cà yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của địa phương, các phòng GDĐT quy định nội dung cụ thể để  các trường thực hiện bài kiểm tra BDTX nội dung 1.

 

- Đối với nội dung 3: Căn cứ vào kế hoạch BDTX của giáo viên và tình hình thực hiện nhiệm vụ tại nhà trường, Hiệu trưởng cùng với Tổ báo cáo viên cấp trường tiến hành kiểm tra BDTX  nội dung 3. Việc kiểm tra có thể thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, học xong mô đun nào tiến hành kiểm tra mô đun đó hoặc có thể bố trí kiểm tra tất cả các mô đun vào thời điểm thích hợp.

 

- Đối với nội dung 2: Phòng GDĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo cùng cấp đánh giá kết quả, chấm điểm bài kiểm tra nội dung 2.

 

b) Thang điểm đánh giá kết quả BDTX

Cho điểm theo thang từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 ( gọi là các điểm thành phần)

 

c) Điểm trung bình kết quả BDTX

 

Điểm trung bình kết quả BDTX  (ĐTB BDTX)  được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX) : 3

 

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo nguyên tắc từ  0,05 trở lên làm tròn thành 0,1.

 

d) Xếp loại kết quả BDTX

Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên.Kết quả xếp loại BDTX của giáo viên như sau:

 

- Loại Trung bình (TB) nếu điêmt trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

 

- Loại Khá (K) nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

- Loại Giỏi (G) nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.   

 

Các trường hợp khác được đánh giá là Không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

 

2. Đánh giá kết quả BDTX đối vói CBQL

 

Căn cứ thực hiện đánh giá két quả BDTX đối với CBQL theo Thông tư 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình BDTX cán bộ quản lý trường tiểu học (Khoản 2, Điều 7).

 

3. Công Nhận và cấp giấy chứng nhận BDTX

- Nhà trường tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên tại trường dựa trên kết quả đánh giá các nội dung 1, nội dung 2, đuêmr thành phần của nội dung 3 về gửi về phòng GDĐT trước ngày 15/5/2020.

 

- Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên và CBQL hàng năm, là căn cứ để đánh giá, xếp loại, xét các danh hiệu thi đua, thực hiện chế độ, chính sách khác đối với giáo viên và CBQL.

Nhận được Kế hoạch này, nhà trường yêu cầu CBQL, các Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc các tổ chuyên môn báo cáo về nhà trường để có hướng giải quyết kịp thời./.

 

    Nơi nhận :                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT(b/c);                                                                                        (Đã ký )

- Tổ trưởng CM(th/hiện);                                                                               

- Website trường;

- Lưu:Hồ sơ BDTX,VT.                                                       Tô Quốc Vượng                                      


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan