A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bệnh dịch ở người  bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

PHÒNG GD&ĐT CAM LÂM

TRƯỜNG TH CAM PHƯỚC TÂY 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

    Số :  23 / QĐ-TH.CPT1                         

Cam Phước Tây , ngày        tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bệnh dịch ở người

 bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM PHƯỚC TÂY 1

 

 Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010  và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  ban hành Điều lệ trường Tiểu học.

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 16/2014/QĐ–UBND ngày 28/7/2014 của Chủ tịch UBND Tỉnh Khánh Hòa về Ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý  của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

    Căn cứ công văn số 41/PGDĐT, ngày 03/02/2020 của phòng Giáo dục-Đào tạo Cam Lâm về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Theo đề nghị của  Ban Y tế Trường TH Cam Phước Tây 1,

                                                                                                    QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona của Trường TH Cam Phước Tây 1,

  1. Trưởng ban

Ông Tô Quốc Vượng, Hiệu trưởng Trường TH Cam Phước Tây 1

  1. Các Phó ban

- Bà Hồ Ngọc Điệp, Nhân viên Y tế, Phó ban trực;

- Ông Phạm Hồng Long, Phó Hiệu trưởng, Phó ban,

  1. Các ủy viên

- Ông Nguyễn  Nhất Hùng, TPT Đội,

- Bà Trần Thị Kim Đính, Kế toán,

- Các ông (bà) là Nhân viên Bảo vệ , Phục vụ Trường TH Cam Phước Tây 1,

- Các Thầy, Cô giáo  chủ nhiệm lớp năm học 2019-2020,

 

Thời gian: từ ngày 04/02/2020 đến hết nhiệm vụ khi không còn dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tuyên truyền, phòng chống dịch, có kế hoạch bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho học sinh và nhiệm vụ cụ thể do Trưởng ban phân công.

           Điều 3.   Các ông (bà) có tên nêu ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

  

Nơi nhận :                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;                                                                                                         (Đã ký)

- Phòng GDĐT (báo cáo);

- Lưu : VT.YT, đăng Website.

                                                                                           Tô Quốc Vượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan