A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế thi đua năm học 2019-2020

  

 PHÒNG GD&ĐT CAM LÂM
TRƯỜNG TH CAM PHƯỚC TÂY 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                       

          

    Số :   276 / QĐ-TH.CPT1                         Cam Phước Tây , ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế thi đua

năm học 2019-2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM PHƯỚC TÂY 1

 

 Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010  và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  ban hành Điều lệ trường Tiểu học.

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 16/2014/QĐ–UBND ngày 28/7/2014 của Chủ tịch UBND Tỉnh Khánh Hòa về Ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý  của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

    Theo đề nghị của  Ban lãnh đạo Trường TH Cam Phước Tây 1,

                                                                                                    QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay Ban hành Quy chế thi đua  năm học 2019-2020.

Điều 2. Căn cứ vào Quy chế thi đua, tập thể CB,GV,NV có nhiệm vụ nhận xét, đánh giá, thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân, bình xét thi đua trong nhà trường đảm báo công khai, dân chủ, nhằm động viên thi đua kịp thời về hoạt động dạy - học và các hoạt động khác trong nhà trường.

          

                            Điều 3.  Các Tổ Chuyên môn, Văn phòng, các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường có tên nêu ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

 

  Nơi nhận :                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Phòng GDĐT (báo cáo);                                                                         (Đã ký)

- Lưu : Hồ sơ thi đua,VT.                                                                         

                                                                                                                   Tô Quốc Vượng

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết