A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

 

 

PHÒNG GD&ĐT CAM LÂM

TRƯỜNG TH CAM PHƯỚC TÂY 1

––––––––––––

Số : 136  /BC-TH.CPT1

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

                Cam Phước Tây , ngày 22  tháng 5 năm 2018

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM  VỤ NĂM HỌC 2017-2018

 

 

 

 

            Căn cứ công văn số 562/PGDĐT ngày 08/9/2017 của phòng GD ĐT Cam Lâm về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học  năm học 2017-2018;

            Căn cứ công văn số 257/PGDĐT ngày 08/5/2018 của phòng GD ĐT Cam Lâm về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết học năm học 2017-2018;

 

            Trường TH Cam Phước Tây 1 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

             

Phần mở đầu

 

I. Khái quát về quy mô trường lớp

 

           1. Tổng số học sinh  : 294/ 128 nữ                

            - Tổng số lớp : Số lớp      : 14

 

                             2. Tổng số Cán bộ, giáo viên, công nhân viên :  33/22 nữ

 

  •  Cán bộ quản lý : 02 người. (Nam : 02, Nữ : 0)
  •  Tổng phụ trách  : 01 người. (Nam : 01, Nữ : 0)
  •  Công nhân viên           : 08 người. (Nam : 03, Nữ : 05)

                                  Trong đó Hợp đồng 68 : 5 người

  • Tổng số GV        : 21 người. (Nam : 05, Nữ : 17)

           Trong đó :          + Biên chế   : 21 người. (Nam : 4, Nữ : 17)

           Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn :                   21/22, tỷ lệ : 95,5%

    Trong đó :          + Trên chuẩn        : 21/21,  tỷ lệ : 100%%

           - Trình độ, chất lượng tay nghề GV : Tốt : 20     - tỉ lệ :      95,2 %,

                                                                        Đạt yêu cầu: 01 - tỉ lệ: 4,8 %

3. Số đảng viên của trường :  10 / 6  nữ , tỷ lệ : 31,2 % so với CB,GV,NV toàn trường

II. Tình hình triển khai nhiệm vụ  học kỳ 1 năm học 2017-2018

            1. Thuận lợi

 

            - Được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của PGD, sự quan tâm của Đảng ủy, HĐGD, UBND xã, sự ủng hộ của PHHS và các tổ chức đoàn thể xã hội.

           - Tập thể CB-GV-NV nhiệt tình đoàn kết, có năng lực tiếp cận và vận dụng tích cực nội dung, các phương pháp đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, có tiềm năng lớn trong việc ứng dụng CNTT trong dạy học. Giáo viên có tinh thần hòa nhập, khắc phục khó khăn, ổn định trong sinh hoạt, cuộc sống tại địa bàn công tác vốn khó khăn, học sinh tiểu học hồn nhiên, lễ phép.

 

            2.  Khó khăn

 

           

            - Trường đóng trên địa bàn nông thôn, có 2 điểm trường cách xa nhau, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, trong đó học sinh dân tộc chiếm 47,8% trong tổng số  nên khó khăn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục  học sinh.

 

            - Thực hiện chỉ tiêu chất lượng giáo dục chưa giữ vững, trang bị của học sinh về các thiết bị học tập chưa đồng bộ, trường xa trung tâm huyện, khoảng cách công tác xa làm ảnh hưởng tâm lý cá nhân.

            - Công tác huy động xã hội, xã hội hóa còn nhiều khó khăn nhất định, đời sống nhân dân phần lớn thuần nông, thu nhập chưa ổn định, vững chắc.

 

 

           

 

             

Phần thứ nhất

 

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ  năm học 2017-2018

 

         I. Công tác quản lý giáo dục và đào tạo

       

                   1. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

 

         - Thường xuyên rà soát, đôn đốc, nhắc nhở tăng cường công tác kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động và triển khai thực hiện Chương trìnhhành động số 20-Ctr/TU ngày 24/4/2014 của Tỉnh ủy về kế hoạch  “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”  từng bước phấn đấu, cổ vũ, tuyên truyền nhân dân ủng hộ thực hiện.

- Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp với tình hình thực tế, thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức/giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh;điều chỉnh nội dung, yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của địa phương trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học. 

       

      -  Triển khai có hiệu quả Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và tích cực triển khai nhệm vụ  “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.

       

                   2. Phát huy hiệu quả việc giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm thuộc thẩm quyền quản lý, đẩy mạnh việc thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục và đào tạo.

        - Thực hiện tốt các quy định, công khai trong trong công tác tuyển sinh, phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh công khai các khoản thu đầu năm, luôn đảm bảo tinh minh bạch công khai sử dụng nguồn thu từ nhân dân, tổ chức thực hiện đồng bộ không gây phiền hà cho phụ huynh HS.

        - Trong hoạt động của đơn vị thường xuyên đẩy mạnh công tác công khai các nội dung liên quan quản lý như quy hoạch, thuyên chuyển, nâng lương, thâm niên, thi đua, kê khai tài sản điều được minh bạch.

       

        3. Tình hình và kết quả đỏi mới, nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra nội bộ trường học

 

        -  Để đổi mới công tác quản lý,Chi bộ cùng nhà trưởng có trách nhiệm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo triển khai một cách đồng bộ thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra nọi bộ, tránh qua loa, hình thức, kiểm tra đer phát huy nhiệm vụ công tác từng cá nhân, đẩy mạnh thực hiện việc triển khai Nghị quyết Hội nghị CB,CC,VC năm học 2017-2018.

 

        - Tăng cường kiểm tra nền nếp, kỷ cương, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành luật lệ giao thông, Ban kiểm tra nội bộ trường học bám sát kế hoạch kiểm tra, thực hiện tốt kế hoạch, quy chế  kiểm tra.

       

                   4.   Nhà trường thường xuyên triển khai, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tổ chức tốt kế hoạch thao giảng cấp trường, hội giảng giáo viên trong sử dụng công nghệ thông tin, phấn đấu mỗi giáo viên có ít nhất một bài giáo án điện tử trong năm.

        - Đầu năm học nhà trường phát động tổ chức đăng ký triển khai phong trào viết sáng kinh nghiệm, trong sinh hoạt chuyên môn thường xuyên phân tích minh chứng, kiểm nghiệm, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện triển khai sáng kiến đảm bảo tính khoa học của đề tài, phát động viết sáng kiên bằng phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

 

        5. Thường xuyên nổ lực, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các nguồn lực xã hội đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác  giáo dục của nhà trường, từng bước làm thay đổi bộ mặt nhà trường, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng”Trường học thân thiện- Học sinh tích cực” .

       

        - Đầu năm học nhà trường xây dựng, thông qua các tiêu chí thi đua, quy chế thi đua, tiêu chí công nhận các danh hiệu thi đua như lớp tiên tiến, tiên tiến xuất sắc; chiến sĩ thi đua, danh hiệu lao động tiên tiến.

 

        - Căn cứ vào các tiêu chí thi đua của đơn vị, nhà trường thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng, thường xuyên thúc đẩy các phong trào thi đua, tổ chức nhiều hoạt động thi đua nhằm thực hiện tốt trách nhiệm công tác, làm giấy lên phong thi đua khen thưởng, làm động lực nhân rộng gương điển hình tiên tiến toàn đơn vị.

        - Xây dựng kế hoạch dạy học, triển khai hiệu quả phương pháp giáo dục kỉ năng sông, vận động HS dân tộc trang bị tài liệu, thực hiẹn tốt kế hoạch dạy học giáo dục kỉ năng sống, tăng cường hiệu quả việc thực hiện kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn sinh hoạt, đuối nước cho học sinh.

        - Hoàn thành hồ sơ và phát huy hiệu quả công tác an ninh trật tự trong trường học.

 

        6.  Tích cực phát huy hiệu quả cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, giao trách nhiệm cụ thể việc tham mưu, xử lý thông tin, trách nhiệm thực thi tham mưu các nhiệm vụ công tác từng bộ phận chuyên môn, phong trào thi đua ngành giáo dục .

        - Tập thể xây dựng nội quy cơ quan, quy chế hoạt động của đơn vị, Quy chế dân chủ cơ quan, xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ trường học, Quy chế tự chủ tài chính được tập thể nhất trí triển khai thực hiện.

 

        - Trưởng ban đã ban hành các Quyết định và Quy chế hoạt động của các ban được quy định trong trường học, đảm bảo tính hiệu quả, hoạt động đều tay, phát huy hiệu quả vai trò tổ chức, thực hiện nhiệm vụ phân công. Làm tốt công tác chỉ đạo của trưởng Ban .

 

        - Nhà trường thực hiện tích cực công tác huy động xã hội hóa được UBND xã và phụ huynh HS nhiệt tình ủng hộ, nhằm triển khai các hạng mục cơ sở vật chất trong nhà trường

 

        -Thực hiện tốt pháp lệnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành đúng tinh thần  tiết kiểm  được quy định trong quy chế tự chủ tài chính của đơn vị.

         - Biên chế phòng tiếp công dân, phân công Cán bộ tiếp công  dân, xây dựng và thực hiện tốt Nội quy tiếp công dân, cán bộ tiếp dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ tiếp công dân .

 

 

        II.  Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục

 

          1.  Nhiệm vụ chung

        1. Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh   “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Mõi thầy giáo ,cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

 

      - Tập thể CB,GV,NV thực hiện tốt việc học tập, đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “, tích cực, thường xuyên duy trì kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các kỳ họp Hội đồng đầu các tháng và dành cho học sinh kể chuyện vào các kỳ chào cờ đầu tuần; triển khai phân khúc, báo cáo các chuyên đề học tập tư tưởng Bác năm 2017 và tổ chức đăng ký việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017,  phát động từ học tập chuyển sang làm theo .

        - Nhà trường Tổ chức Hội thi kể chuyện Bác Hồ “ Bác Hồ về những bài học đạo đức” dành cho HS.

        - Thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt các chương trình hành động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Trong sinh hoạt hội đồng sư phạm hàng tháng, thường xuyên tuyên truyền lồng ghép chuyển hóa từ học tập sang làm theo “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đặc biệt chú trọng chương trình hành động “ Nâng cao tinh thần trách nhiệm , hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân “ .

 

 

        - Triển khai  hiệu quả, có chiều sâu về nhiệm vụ thi đua  “Xây dựng trường học thân thiên-học sinh tích cực”; phát huy nhiệm vụ “Tết trồng cây” trong đội ngũ CB,GV,NV.

 

               2.  Việc thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, trong dạy và học”, thực hiện các cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “ Dân chủ, tình thương, trách nhiệm”.

        - Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, bài soạn thể hiện hoạt động Thầy và trò , tích hợp các nội dung giáo dục ..... hoàn thành các chuyên đề học kỳ và tổ chức thực hiện thao giảng , thực tập đảm bảo kế hoạch, triển khai hoàn thành các chuyên đề của ngành trong cả năm, thường xuyên tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và công tác BDTX, bản thân mỗi GV có kế hoạch tự học, tự rèn , áp dụng tốt tài liệu chuyên môn và tạp chí GD tiểu học có hiệu quả  .

        - Nổ lực, phát huy, duy trì tốt việc tổ chức dạy học ngoại ngữ trong nhà trường.

        - Phát huy hiệu quả các cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “ Dân chủ, tình thương, trách nhiệm”.

        - Luôn quan tâm, tăng cường việc dạy tiếng Việt cho HS dân tộc và trẻ em khuyết tật học hòa nhập trong nhà trường.

 

            3. Tực hiện Chương trình Hành động theo Chương trình hành động số 20-Ctr/TU ngày 24/4/2014 của Tỉnh ủy về kế hoạch  “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”  từng bước phấn đấu, cổ vũ, tuyên truyền nhân dân ủng hộ thực hiện, tổ chức đưa Chỉ thị vào đời sống lao động và học tập.

       

                             4. Việc đẩy mạnh các kế hoạch biện pháp nâng cao chất lượng GD HS dân tộc

          Kết quả giáo dục Tiếng việt cho HS dân tộc

       

                    - Đầu năm học trong hoạt động công tác hè, nhà trường đã huy động mở lớp văn hóa ánh sáng hè cho các học sinh lớp 1,2,3 điểm trường dân tộc. Tổ chức mở lớp tập nói tiếng việt cho học sinh lớp một mới điểm trường Láng Chai. Qua đó chất lượng GD luôn từng bước nâng cao,  ổn định hoạt động GD nhà trường.

         - Tham gia hiệu quả chương trình phát động “Ánh sáng văn hóa hè” do huyện tổ chức-  Phát huy chất lượng  lớp 2 buổi/ngày triển khai hiệu quả vở bài tập toán , tiếng việt trong chương trình chính khóa cho học sinh dân tộc, tiếp tục  phát huy vở bài tập trắc nghiệm, tự luận lớp 2 buổi/ngày, phấn đấu giữ vững chất lượng giáo dục học sinh dân tộc . 

       - Phát huy hiệu quả trong giáo dục học sinh dân tộc, làm cho các em yêu trường, lớp, thầy cô giáo và bạn bè cùng học, phấn đấu duy trì sĩ số học sinh, thầy cô giáo cùng làm bạn với HS làm cho mỗi HS “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”

            5.   Tình hình giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh

 

        - Tăng cường đầu tư, đẩy mạnh xây dựng nhiệm vụ “Trường học thân thiện-Học sinh tích cực” bằng các hình thức tuyên truyền, panô, khẩu hiệu, thường xuyên tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian hàng tháng, thực hiẹn lồng ghép trong tiết dạy về Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức bồi dưỡng chuyên đề GDKNS, kỷ năng thực hành tiết kiểm năng lượng, hiệu quả, các chương trình phòng chống bạo lực học đường, tập thể CB,GV,NV và học sinh chấp hành tốt chính sách pháp luật, các chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước .

 

           - Trong các phong trào thi đua hàng tháng, nhà trường thường xuyên, tích cực đưa các nội dung sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt văn hóa nghệ thuật, văn nghệ múa-hát, thi đua trong từng khối lớp, thi “Sân chơi hội họa”, thi “Sân phẩm chữ đẹp”, thi “Viết chữ đẹp”, thi “Kể chuyện theo sách” thi “Chuyên hiệu đội” làm giấy lên phong trào thi đua toàn trường, tổ chức chấm, khen thưởng cho các em học sinh.

 

         - Làm tốt công tác giảng dạy GDKN sống, phát huy việc lồng ghép các nội dungGDDS, ATGT, phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS vào các môn học, kết hợp với câu chuyện dưới cờ, sinh hoạt tập thể để giáo dục đạo đức cho học sinh :

        - Đầu năm học nhà trường thành lập các Ban chỉ đạo; Ban Giáo dục Thể chất , Ban An toàn giao thông , Ban chỉ đạo xây dựng phong trào “ Trường học Thân thiện , Học sinh tích cực “, Ban Phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật. Ban chỉ đạo đã xây dựng chương trình hành động nhằm thực hiện tốt kế hoạch chỉ đạo, hoàn thành nhiệm vụ giáo dục .

 

         - Thường xuyên phổ biến  việc giáo dục pháp luật , luật ATGT, thực hiện tốt Nghị định 34/ NĐ –CP ngày 02 tháng 4 năm 2010, tích cực  phổ biến  lồng ghép chương trình phòng chống ma túy , HIV, các bệnh Chân - tay - miệng , bệnh truyền nhiễm, các bệnh dịch mùa hè .... kết hợp giáo dục đạo đức dưới cờ , câu chuyện đạo đức tuyên dương người tốt việc tốt .

 

        - Tăng cường đầu tư thực hiện tốt tiết hoạt động tập thể, sinh hoạt lớp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh .

         - Nhà trường thường xuyên tổ chức trò chơi dân gian ( có phát thưởng) hàng tháng thực hiện tốt phong trào “Trường học thân thiện- học sinh tích cực ”.

       

                   6.   Hoạt động khuyến học, khuyến tài của đơn vị

 

        - Nhà trường thành lập Hội khuyến học cơ sở, Hội khuyến học đã xây dựng quy chế, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sinh viên, HS từng bậc học là thành viên của hội, khen thưởng thành tích học sinh từng cấp học, phát huy chính sách khuyến học, khuyến tài của đơn vị và hoàn thành nghĩa vụ đóng góp lệ phí của Hội viên khuyến học xã.

 

        7. Đổi  mới công tác Thi đua-Khen thưởng

       

                   - Thường xuyên, kiện toàn Ban thi đua-khen thưởng, nâng cao chất lượng, tiêu chí khen thưởng.

        - Phát huy nhiệm vụ Tổ chuyên môn trong việc trưng cầu ý kiến của thành viên trong tổ, góp ý kiến, đánh giá, bổ sung nhiệm vụ, tiêu chí, điểm trong bảng điểm Thi đua cấp trường.

        - Tập trung đánh giá thi đua đảm bảo công tâm, khách quan. Phát huy tính dân chủ,

        - Làm rõ nhiệm vụ từng thành viên, đổi mới trong thi đua, đánh giá cụ thể chất lượng cồng tác CB,GV,NV.

       

                   8.  Công tác Xã hội hóa GD

        - Đẩy mạnh công tác huy động xã hội hóa hàng năm, chăm lo đến cảnh quan, môi trường, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng “ Trường học thân thiện- Học sinh tích cực” Từng bước làm đẹp cảnh quan trường học khang trang, đẹp hơn.

 

        2. Nhiệm vụ trọng tâm

 1. Tình hình học  sinh   từng khối lớp như sau :

 

KHỐI

SỐ LỚP

SỐ HỌC SINH

DÂN TỘC

SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

TĂNG

GIẢM

1

4

82/38

34/18

23

 

2

3

   59/22

33/15

12

 

3

2

44/22

18/11

 

06

4

2

49/19

23/6

 

11

5

3

60/27

32/16

12

 

CỘNG

14

294/128

140/65

47

17

 

        - Sốhọc sinh đi học đúng độ tuổi : 80  HS , đạt tỷ:  lệ 100%

        - Huy động học sinh ra lớp đạt : 100%

        - Số học sinh học 2 buổi / ngày đạt: 100%  

                  

        2.Triển khai thực hiện quy ché chuyên môn

        -  Đầu năm học trong hoạt động công tác hè, nhà trường đã huy động mở lớp văn hóa ánh sáng hè cho các học sinh lớp 1,2,3 điểm trường dân tộc. Tổ chức mở lớp tập nói tiếng việt cho học sinh lớp một mới điểm trường Láng Chai.

           - Tập trung hoàn thành tiêu chuẩn quy định chuyên môn, đảm bảo dạy đúng, dạy đủ. Phát huy chất lượng lớp 2 buổi/ngày triển khai hiệu quả vở bài tập toán , tiếng việt trong chương trình chính khóa cho học sinh dân tộc, tiếp tục  phát huy vở bài tập trắc nghiệm, tự luận lớp 2 buổi/ngày, phấn đấu giữ vững chất lượng giáo dục học sinh dân tộc . 

        - Thực hiện dạy đúng chương trình giảng dạy, không vi phạm việc cắt tiết, dồn tiết thường xuyên  bám xác chương trình giảng dạy .

        - Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, bài soạn thể hiện hoạt động Thầy và trò , tích hợp các nội dung giáo dục ..... hoàn thành các chuyên đề học kỳ và tổ chức thực hiện thao giảng , thực tập đảm bảo kế hoạch, triển khai hoàn thành các chuyên đề của ngành trong cả năm, thường xuyên tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và công tác BDTX, bản thân mỗi GV có kế hoạch tự học, tự rèn , áp dụng tốt tài liệu chuyên môn và tạp chí GD tiểu học có hiệu quả  .

        - Trong dạy học xác định kiến thức trọng tâm, phương pháp đặc trưng bộ môn, vận dụng được các kỉ thuật dạy học tích cực .

        - Chỉ đạo, triển khai hiệu quả chương trình dạy mỹ thuật theo phương pháp mới và tích cực triển khai “phương pháp bàn tay nặn bột”.

        - Nổ lực, phát huy, duy trì tốt việc tổ chức dạy học ngoại ngữ trong nhà trường.

          - Quan tâm, tăng cường việc dạy tiếng Việt cho HS dân tộc và trẻ em khuyết tật học hòa nhập trong nhà trường.

 

        3. Kết quả tổ chức các Hội thi

            Kết quả việc tổ chức các hội thi cấp trường, tham gia cấp trường, huyện:

       

                * Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018:  14/22  giáo viên

                                                                             Tỉ lệ : 63,6 %

  * Bình bầu GVCNG cấp trường : Đạt 8/8 -  tỷ lệ : 100%

          * Giáo viên dự thi  giỏi cấp huyện 2017-2018:   Đạt 2 giáo viên (100%) .

                                                                             

       

* HS tham gia dự thi Viết chữ đẹp cấp huyện có 5 em dự thi đạt 5/5 Trong đó có 01 em đạt giải khuyến khích và đạt  khuyến khích Toàn đoàn

* Thi giao lưu Violympic môn học Đạt 6/6 em Tỉ lệ 100%

  Trong đó đạt 01 giải 3 môn toán

 

        4.  Kết quả công tác khuyến học, khuyến tài 

        - Luôn thường xuyên, thường xuyên tham phối hợp Hội Chữ Đỏ xã hàng năm, tặng học bổng cho HS mỗi suất 200.000đ/tháng,  xuyên suốt năm học cho 02 em HS, học kỳ 2 vận động xin thêm cho 2 xuất cho HS.

        - Làm tốt công tác khuyến học, hỗ trợ học sinh từ các nguồn hỗ trợ như : Hôi từ thiện NT Khánh Hòa tặng quà Trung thu cho HS toàn trường trị giá phần quà 60.000đ/HS và tổ chức múa lân Vui hội trăng rằm

        -  Ngân hàng Aribank Chi nhánh Cam Lâm tặng học bổng 05 HS trị giá 500.00đ/HScho HS toàn trường mỗi em 10 quyển vở, viết.

        -  Ngoài ra còn có kế hoạch giúp các em có hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ trang thiết bị, dụng cụ học tập cho các em các điều kiện học tập từ nguồn Quỹ tình bạn của tập thể CB,GV,NV.

       

                   5 .    Kết quả thực hiện các cuộc vận động, nhiệm vụ “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

        - Tích cực phát huy các cuộc vận động lớn trong toàn ngành.

        - Làm tốt công tác, nhiệm vụ  “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chăm lo đầu tư, tu sửa, trang bị các câu khẩu hiệu nhằm phát huy văn hóa công sở, văn hóa trường học, có tác dụng giáo dục thiết thực đến từng học sinh, nâng cao hiệu quả giáo dục ứng với các hoạt động GD ngoài giờ lên lớp.

 

         6.Công tác bồi dưỡng, giáo dục thường xuyên

 

        - Làm tốt kế hoạch công tác bồi dưỡng thường xuyên, tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại BDTX từng GV, phần lớn GV thực hiện tốt công tác tự học, cập nhật tích cực nội dung sổ tay tự học qua việc ký đăng ký các mã Mô đun tự học.

7 . Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT của Bộ GD-ĐT ngày 28/9/2016 hợp nhất Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014   và  Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

 

- Phát huy dạy học luôn đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng môn học và theo hướng đổi mới, công bằng, khách quan.

 

- Tổ chuyên môn hoạt động hiệu quả, tạo được sự đồng bộ trong việc thống nhất nội dung, chương trình  sách giáo khoa và giải quyết vướng  mắc trong công tác chuyên môn về đánh giá nhận xét học sinh, thực hiện đúng việc ghi sổ.

 

- Tổ chức thực hiện chuyên đề, minh họa, thao giảng, dự giờ góp  ý nâng cao trình độ chuyên môn trong hoạt động dạy và học.

       

                   8. Thực hiện dạy học ngoại ngữ  Đề án  2020

       

                   - Nhà trường đã xây dựng kế hoạch, xây dựng dự toán dạy học ngoại ngữ hàng năm, luôn nâng cao trách nhiệm, nuôi dưỡng phong trào nhiều năm, định hướng đến năm 20219 dạy học 4 tiết trên tuần.

        - Về kế hoạch học làm quen tiếng Anh cho học sinh lớp 1; 2

        Nhà trường đã hoàn thiện kế hoạch, dự toán, họp phụ huynh học sinh tạo sự đồng thuận, thống nhất dạy vào đầu học học kỳ 2 ngày 08/01/2018.

       

                   9 . Kết quả xếp loại môn học và hoạt động giáo dục

 

Stt

Khối

Tổng

Số HS

HT-Tốt

Hoàn  Thành

Chưa HT

Ghi chú

HS

%

HS

%

HS

%

1

1

81

37

45,6

42

51,9

2

2,4

1 HS không ĐG

2

2

59

25

42,3

30

50,8

4

6,8

 

3

3

44

19

43,1

24

54,5

1

2,3

 

4

4

49

17

24,5

31

63,3

1

2,0

 

5

5

60

20

33,3

40

66,7

0

 

 

Cộng

293

118

40,3

167

57,0

8

2,7

 

 

10.  Về xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia

 

         Nhà trường nổ lực xây dựng kế hoạch hàng năm, tích cực trong công tác tham mưu với ngành, địa phương, Đảng ủy, luôn chủ động khắc phục hạn chế trong hiệu quả giáo dục HS.

       

                   Tích cực củng cố, lưu trữ thông tin, tài liệu hồ sơ minh chứng từng chuẩn. Từng bước đánh giá khắc phục những hạn chế trong xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia hàng năm.

 

        Phấn đấu trường đạt chuẩn Quốc gia  trong năm 2018.

         

                             3. Nhiệm vụ chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

          

                   1. Quán triệt tinh thần về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

       

                    - Thường xuyên quan tâm, đôn đốc, nhắc nhở tăng cường công tác kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động và triển khai thực hiện Chương trìnhhành động số 20-Ctr/TU ngày 24/4/2014 của Tỉnh ủy về kế hoạch  “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”  từng bước phấn đấu, cổ vũ, tuyên truyền nhân dân ủng hộ thực hiện.

 

        - Trong chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn công tác dạy và học tích cực đổi mới, lồng ghép, xây dựng nhiệm vụ cụ thể trong bài dạy và giáo án lên lớp.

       

                   2. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nâng lực nhà giáo

       

                   - Trong dạy học xác định kiến thức trọng tâm, phương pháp đặc trưng bộ môn, vận dụng được các kỉ thuật dạy học tích cực .

        - Chỉ đạo, triển khai hiệu quả chương trình dạy mỹ thuật theo phương pháp mới và tích cực triển khai “phương pháp bàn tay nặn bột”.

        - Nổ lực, phát huy, duy trì tốt việc tổ chức dạy học ngoại ngữ trong nhà trường.

        - Quan tâm, tăng cường việc dạy tiếng Việt cho HS dân tộc và trẻ em khuyết tật học hòa nhập trong nhà trường.

        - Hoàn thiện nâng cao, bồi dưỡng các chuyên đề trong năm đảm bảo phát huy nhiệm vụ, lưu trữ hành chính.

 

        3. Việc triển khai công tác quy hoạch cán bộ quản lý

 

        -  Nhà trường thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ                     -  Trong năm đã kiện toàn hoàn thiện mới hồ sơ quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý kế cận giai đoạn 2018-2021.

        - Công khai minh, bạch trong công tác quy hoạch, thêm vào, bớt ra, duy trì quy hoạch, phát huy quy chế dân chủ, quyền làm chủ của đội ngũ nhà giáo, quy hoạch cán bộ đảm bảo đủ trình độ chuẩn, đủ phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, phát huy tính kế thừa.

        - Hàng năm báo cáo phòng GD về kết quả quy hoạch của đơn vị.

 

        4. Kết quả bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ

 

        - Nhà trường quan tâm đến công tác bồi dưỡng trình độ chính trị, trình độ chuyên môn giáo viên, tạo điều kiện để giáo viên học tập tốt chuyên môn, nghiệp vụ.

        - Trong đó hiện nay có

                              4  CB,GV đã tốt nghiệp lớp Chứng trị quản lý GD.

                              4  CB,GV đã tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị hành chính

                              1 NV  đã hoàn thành lớp  Kế toán trưởng

                              5  CB, GV  đã  cấp chứng nhận lớp Chứng chỉ tiếng RagLay.

 

        5 . Tình hình quán triệt đại trà chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn hiệu trưởng

 

        - Tình hình triển khai chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng phát huy hiệu quả công tác, đánh giá các chuẩn công khai, minh bạch, làm đúng quy trình đánh giá, phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần  dân chủ, bàn bạc trong đánh giá.

        6. Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên

        - Việc thực hiện chế độ chính sách nhà giáo luôn kịp thời, công khai, đảm bảo chi đúng, chi đủ, thực hiện đúng công tác tài chính, tài vụ.

         - Các chế độ, chính sách đối với nhà giáo: nâng lương, nâng thâm thường xuyên kịp thời đúng quy định.

          - Các chế độ, niên hạn nâng lương thường xuyên, điều chỉnh lương,  thâm niên, nâng lương trước thời hạn dã hoàn thành trách nhiệm, đúng thời gian, đủ tiêu chuẩn theo quy chế nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn của đơn vị.

 

          4.  Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục

 

        1. Thực hiện đổi mới cơ chế  tài chính, khoán chi, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục

 

        - Đảm bảo thực hiện đúng, đủ các chế độ chính sách, phát huy tốt công tác quản lý, đảm bảo đầy đủ các đầu số công tác, thực hiên nghiêm công tác chi tiệu nội bộ sử dụng hiệu quản nguồn ngân sách nhà nước, công khai, minh bạch, thường xuyên tổ chức thực hiện tốt việc niêm yết sử dụng ngân sách  của đơn vị.

        - Phát huy cơ chế khoán chi, tăng cường tiết kiệm sử dụng điện, nước phát huy hiệu quả quản lý. Thực hiện tốt cân đối ngân sách, quan tâm đầu tư cho công tác chuyên môn, thư viện .

 

   

 

        - Đẩy mạnh công tác huy động xã hội hóa hàng năm, chăm lo đến cảnh quan, môi trường, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng “ Trường học thân thiện- Học sinh tích cực” Từng bước làm đẹp cảnh quan trường học khang trang, đẹp hơn.

        - Quan tâm làm đẹp môi trường ,cảnh quan sư phạm, Ban phụ trách đội giao trách nhiệm cụ thể cho các chi đội chăm sóc công trình Măng non. Thường xuyên đầu tư trồng mới, chăm sóc cảnh quan nhà trường, quan tâm làm sạch môi trường .

        - Đảm bảo hệ thống nước sạch và nguồn nước sử dụng trong ngày thường xuyên .

 

 

         2.Tình hình xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia

 

      - Tăng cường công tác đầu tư, quản lý giáo dục, xây dựng kỷ cương, nền nếp, tổ chức cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí .

     - Trong năm huy động các nguồn đóng góp xã hội hóa triên khai các hạng mục:

     - Trong năm huy động các nguồn đóng góp xã hội hóa triên khai các hạng mục:

        * Pê tông lối đi  lên, vào phòng thư viện  .

        * Xây dựng 5 bồn hoa lớn theo quy hoạch để trồng hoa, cây cảnh tạo khuôn viên văn hóa cho nhà trường

 

        3.  Tình  hình sử dụng đồ dùng dạy học, phong trào tự làm đồ dùng dạy học ứng dụng công nghệ thông tin

 

          - Triển khai có hiệu quả chất lượng kỳ thi Làm đồ dùng dạy học cấp trường, trong công tác giảng dạy luôn nêu cao trách nhiệm sử dụng thiết bị  đồ dùng dạy học.

        - Nhà trường tổ chức biên chế tranh ảnh, đồ dùng dạy học và các thiết bị GD  đảm bảo tính khoa học .

        - Cơ số đồ dùng đã được tổ chức sắp xếp tại phòng thư viện - thiết bị,  nâng cao  tính  hiệu quả, chất lượng, linh hoạt trong sử dụng  .

           - Việc sử dụng ĐDDH của GV chưa đảm bảo tính đồng bộ, chưa liên tục, nhà trường nghiêm cấm việc dạy chay trong hoạt động sư phạm lên lớp .

        - Quan tâm và đầu tư  tốt thiết bị - thư viện , tổ chức biên chế hiệu quả hoạt động thư viện, phát huy hiệu quả trong công tác. Thực hiện tốt việc đăng ký theo dõi, cập nhật sổ đăng ký cá biệt ĐDDH, 100% GV đăng ký tập sang GD vận dụng có hiệu quả trong sinh hoạt chuyên môn .

        - Phát huy hiệu quả ứng dụng công  nghệ thông tin trong giảng dạy, quản lý, mỗi giáo viên thực hiện tốt trang thông tin điện tử, sử dụng Website cá nhân thường xuyên trong chỉ đạo, liên hệ công tác, mỗi giáo viên đều có ít nhất một giáo án điện tử trong năm học.

 

       5. Đánh giá chung

 

       1. Những chuyển biến và kết quả nổi bật

      

......... - Tập thể luôn xây dựng tốt phong cách làm việc, phát huy ý thức học tập,

làm việc với tinh thần trách nhiệm, mẫu mực trong công tác luôn gần gụi với tập thể, lắng nghe những đóng góp xây dựng, chỉnh đốn kịp thời nhiệm vụ công tác.

           - Tập thể phát huy sức mạnh đoàn kết, làm tốt công tác kiểm tra nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ và Nghị định 04/2015/NĐ –CP ngày 09/01/2015 về thực hiện quy chế dân chủ trường học .

           - Tuân thủ nguyên tắc lãnh đạo, thường xuyên chỉ đạo, phối hợp các tổ chức đoàn thể, các ban ngành địa phương nâng cao nhiệm vụ, khắc phục công tác .

           - Hoàn thành trách nhiệm được giao, tham mưu tốt lãnh đạo cấp trên, vận động tốt lực lượng xã hội tham gia  công tác GD .

 

       2. Những hạn chế

 

       - Các thành tích, phong trào chưa có tính kế thừa.

       - Hiệu quả trong công tác bồi dưỡng phát huy thành tích còn ở mức thấp.

 

       3.Những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm :

 

- Tập thể cần nổ lực phát huy và thường xuyên nâng cao tư tưởng chính trị, tự học tập và bồi dưỡng lý luận chính trị trong tình hình mới, không xa ngã, né tránh trách nhiệm công tác, luôn lắng nghe đóng góp ý kiến của tập thể, trách nhiệm trưng cầu ý kiến của cá nhân, tập trung làm rõ quyền và nghĩa vụ của mỗi cá nhân trong từng nhiệm vụ công tác.

- Thường xuyên tổ chức, tuyên truyền, vận động đội ngũ thực hiện tốt các Quy chế trong nhà trường, chế độ làm việc trong cơ quan nhằm phát huy tốt nhiệm vụ công tác từng thành viên.

- Trong triển khai nhiệm vụ về công tác cần tập trung công tác giáo dục tư tưởng, chính trị.

-  Phát huy tính đoàn kết nội bộ, làm tốt công tác, phát huy tính dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

              

Phần thứ hai

Dự kiến một số nhiệm vụ, giải pháp  năm học 2018-2019

 

        - Tiếp tục thực hiện tốt việc đẩy mạnh và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh là đẩy lùi tự chuyển biến, tự chuyển hóa.

        - Tăng cường vai trò tổ chức quản lí , phát huy vai trò lãnh đạo của cán bộ quản lí, tổ chuyên môn .

            - Tăng cường kế hoạch, thường xuyên chỉ đạo các tổ chuyên môn bám xác chỉ tiêu nhiệm vụ, chỉ đạo kịp thời, xây dựng tốt kế hoạch, tăng cường công  tác kiểm tra, đẩy mạnh hoạt động thi đua khen thưởng .

        - Phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ, của nhà trường, thường xuyên bám xác kế hoạch, làm tốt vai trò quản lí. Đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra nội bộ .

        - Nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Nổ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch các phong trào thi đua trong năm học, phát huy bản lĩnh chính trị  , không ngừng học tập nâng cao nghiệp vụ .

        - Nổ lực phấn đấu, nâng cao kết quả chất lượng GD, công tác bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên.

 

                                                         Phần thứ ba

Những kiến nghị với cấp trên (Đối với Huyện, Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT)

 

        - Cần quan tâm và đầu tư xây dựng dự án hồ bơi, dạy bơi cho học sinh, vì đia phương thuộc vùng trũng, thấp, nên tai nạn đuối nước luôn rìn rập đến tín mạng của học sinh.

        - Đẩy mạnh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia  năm  2018./.

 

                                                                                   

  Nơi nhận:                                                                         - Phòng GD và ĐT(b/c);                                                                      

- Các tổ chuyên môn (thực hiện);

- Lưu: TĐ,VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Tô Quốc Vượng

 

                                                         


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan