A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2018

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
              Biểu số 2
Đơn vị :  Trường TH Cam Phước Tây 1      
Chương :  622          
               
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2018
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
               ĐVT: đồng 
Stt Chỉ tiêu  Dự tóan được giao  Ghi chú
A Dự toán thu    
I Tổng số thu      3,531,386,000  
1 Thu phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)    
3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)    
4 Thu sự nghiệp khác       3,531,386,000  
  Chi hoạt động thường xuyên      3,121,777,000  
  Chi hoạt động không thường xuyên-nguồn 14         209,449,000  
  Chi hoạt động không thường xuyên- nguồn 12         200,160,000  
II Số thu nộp NSNN                                 
1 Thu phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)    
3 Hoạt động sự nghiệp khác     
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
III Số được để lại chi theo chế độ    
1 Thu phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)    
3 Thu viện trợ    
4 Hoạt động sự nghiệp khác     
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
B Dự toán chi ngân sách nhà nước      3,121,777,000  
I Loại 490, khoản 492    
1 Chi thanh toán cá nhân      2,858,806,000  
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn         158,447,000  
3 Chi mua sắm, sửa chữa lớn            58,300,000  
4 Chi khác            46,224,000  
C Dự toán chi ngân sách nhà nước KTX- N12         200,160,000  
II Loại 490, khoản 492    
1 Chi thanh toán cá nhân - học bổng học sinh dân tộc         200,160,000  
C Dự toán chi nguồn KTX- N14         209,449,000  
1 Chi thanh toán cá nhân         209,449,000  
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn                            -    
3 Chi mua sắm, sửa chữa lớn                            -    
4 Chi khác                            -    
               
          Cam Phước Tây, ngày 21 tháng 05 năm 2018
             Thủ trưởng đơn vị 
               
               
               
               
             Tô Quốc Vượng   
               
               
               

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan