A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
              Biểu số 3
Đơn vị :  Trường TH Cam Phước Tây 1      
Chương :  622          
               
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
               
               ĐVT: đồng 
Stt Chỉ tiêu  Số liệu báo cáo quyết tóan   Số liệu báo cáo quyết tóan được duyệt 
A Quyết toán thu    
I Tổng số thu      3,335,895,784          3,335,895,784
1 Thu phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)    
3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)    
4 Thu sự nghiệp khác       3,335,895,784          3,335,895,784
  Chi hoạt động thường xuyên      2,974,287,000          2,974,287,000
  Chi hoạt động không thường xuyên- nguồn 14         102,982,784              102,982,784
  Chi hoạt động không thường xuyên - nguồn 12         258,626,000              258,626,000
II Số thu nộp NSNN    
1 Thu phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)    
3 Hoạt động sự nghiệp khác     
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
III Số được để lại chi theo chế độ    
1 Thu phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)    
3 Thu viện trợ    
4 Hoạt động sự nghiệp khác     
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
B Dự toán chi ngân sách nhà nước thường xuyên      2,974,287,000          2,974,287,000
I Loại 490, khoản 492    
1 Chi thanh toán cá nhân      2,765,268,522          2,765,268,522
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn         119,465,278              119,465,278
3 Chi mua sắm, sửa chữa lớn            30,193,000                30,193,000
4 Chi khác            59,360,200                59,360,200
C Dự toán chi ngân sách nhà nước KTX    
II Loại 490, khoản 492         258,626,000              258,626,000
1 Chi thanh toán cá nhân - học bổng học sinh dân tộc         188,570,000              188,570,000
2 Chi thanh toán cá nhân - Hỗ trợ chính sách chi phí học tập            70,056,000                70,056,000
D Dự toán chi nguồn KTX - Nguồn 14    
1 Chi thanh toán cá nhân         102,982,784              102,982,784
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn                            -                                  -  
3 Chi mua sắm, sửa chữa lớn                            -                                  -  
4 Chi khác                            -                                  -  
* Ghi chú: Quyết tóan chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ.  
               
          Cam Phước Tây, ngày  21 tháng 05 năm 2018
             Thủ trưởng đơn vị 
               
               
               
               
             Tô Quốc Vượng   
               
               
               

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan