A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
              Biểu số 3
Đơn vị :  Trường TH Cam Phước Tây 1      
Chương :  622          
               
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
               
               ĐVT: đồng 
Stt Chỉ tiêu  Số liệu báo cáo quyết tóan   Số liệu báo cáo quyết tóan được duyệt 
A Quyết toán thu    
I Tổng số thu      3,335,895,784          3,335,895,784
1 Thu phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)    
3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)    
4 Thu sự nghiệp khác       3,335,895,784          3,335,895,784
  Chi hoạt động thường xuyên      2,974,287,000          2,974,287,000
  Chi hoạt động không thường xuyên- nguồn 14         102,982,784              102,982,784
  Chi hoạt động không thường xuyên - nguồn 12         258,626,000              258,626,000
II Số thu nộp NSNN    
1 Thu phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)    
3 Hoạt động sự nghiệp khác     
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
III Số được để lại chi theo chế độ    
1 Thu phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)    
3 Thu viện trợ    
4 Hoạt động sự nghiệp khác     
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
B Dự toán chi ngân sách nhà nước thường xuyên      2,974,287,000          2,974,287,000
I Loại 490, khoản 492    
1 Chi thanh toán cá nhân      2,765,268,522          2,765,268,522
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn         119,465,278              119,465,278
3 Chi mua sắm, sửa chữa lớn            30,193,000                30,193,000
4 Chi khác            59,360,200                59,360,200
C Dự toán chi ngân sách nhà nước KTX    
II Loại 490, khoản 492         258,626,000              258,626,000
1 Chi thanh toán cá nhân - học bổng học sinh dân tộc         188,570,000              188,570,000
2 Chi thanh toán cá nhân - Hỗ trợ chính sách chi phí học tập            70,056,000                70,056,000
D Dự toán chi nguồn KTX - Nguồn 14    
1 Chi thanh toán cá nhân         102,982,784              102,982,784
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn                            -                                  -  
3 Chi mua sắm, sửa chữa lớn                            -                                  -  
4 Chi khác                            -                                  -  
* Ghi chú: Quyết tóan chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ.  
               
          Cam Phước Tây, ngày  21 tháng 05 năm 2018
             Thủ trưởng đơn vị 
               
               
               
               
             Tô Quốc Vượng   
               
               
               

Nguồn: cptay1.camlam.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan