• nCoV_2_0c71ee7971
  • nCoV_1_2570c638ba
  • nCoV_1__1__807fadeba5
  • maket_banner_1ff8c7a158
Tin nổi bật
Tin nổi bật
  Thực hiện Công văn số 1307/SGDĐT-VP ngày 3/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 15/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, phòng Giáo dục và Đào tạo (PGDĐT) đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường triển khai thực hiện một số nội dung sau: 1. Tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện các nội dung của Chỉ thị số ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 8